Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajský úřad JMK, OÚPSŘ ruší rozhodnutí OVŽP MěÚ Letovice - 10.6. 2013

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Č.j. JMK 29813/2013 Sp.Zn. S-JMK 29813/2013/OÚPSŘ Brno 10.6.2013
R O Z H O D N U T Í
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice vydal pod č.j.: MLE/07917/12/OVŽP, spis. zn. MLE/10762/11/Ja ze dne 6.11.2012 rozhodnutí, kterým na žádost společnosti LEDEKO, a.s. IČ 25308785, Pražská 76/970, 679 61 Letovice (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění, dále také správní řád) zastoupená společností Agroprojekt Jihlava spol. s r.o., IČ 49974424, Strojírenská 7/4, 586 01 Jihlava umístil ve smyslu § 92 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) stavbu : „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“ na pozemcích p.č. st. pl. 134/3, 134/6, 213/3, 231/1, 231/2, 231/4, 231/5, 231/6, 231/7, 235, 239/2, 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 302/1, 302/2, 302/3, p.č. 110/17, 509/23, 509/27, 590/6, 590/11, 590/12, 590/14, 590/21, 590/24, 590/25, 590/28, 590/29, 590/34, 590/35, 590/40, 590/41, 590/42, 590/44, 590/45, 590/47, 630/3, 630/4, 1122/2, p.č. PK 563/2, 564/2, 631, 638, 1122 vše k.ú. Třebětín u Letovic.
Proti výše uvedenému rozhodnutí podali Karel Novák, Třebětínské nám. 7/12, Letovice, Daniel Drobníček, Třebětínské nám. 7/12, Letovice, MUDr. Sylva Drobníčková, Třebětínské nám 7/12, Letovice, Dana Novotná, Zádvoří 273, Velké Opatovice společné odvolání.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, nejblíže nadřízený správní orgán ve smyslu ustanovení § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád), v rámci své působnosti dané § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v platném znění, je ve smyslu § 89 odst. 1 správního řádu příslušným odvolacím orgánem. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu na základě podaného odvolání po přezkoumání napadeného rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu
r u š í
rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice č.j.: MLE/07917/12/OVŽP, spis. zn. MLE/10762/11/Ja ze dne 6.11.2012 dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu a věc vrací o odboru výstavby a životnímu prostředí Městského úřadu Letovice k novému projednání.
Odůvodnění
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále také odvolací orgán) obdržel spisovou dokumentaci ve věci podaného odvolání prostřednictvím odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice (dále také stavební úřad či správní orgán I. stupně).
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu se prvotně zabýval otázkou, zda odvolání bylo podáno účastníky řízení a zda bylo uplatněno včas. Jak ze zaslané spisové dokumentace vyplývá, odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu č.j. MLE/07917/12/OVŽP, spis. zn. MLE/10762/11/Ja ze dne 6.11.2012 podali Karel Novák, Třebětínské nám. 7/12, Letovice, Daniel Drobníček, Třebětínské nám. 7/12, Letovice, MUDr. Sylva Drobníčková, Třebětínské nám 7/12, Letovice, Dana Novotná, Zádvoří 273, Velké Opatovice. Rozhodnutí jmenovaní obdrželi formou veřejné vyhlášky dne 21.11.2012. Odvolání bylo podáno dle otisku podacího razítka na Městský úřad Letovice dne 21.11.2012 osobami, které stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení. Odvolání bylo podáno účastníky řízení v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se o odvolání řádné.
Předmětem přezkoumání v tomto odvolacím řízení je rozhodnutí vydané stavebním úřadem pod č.j. č.j. MLE/07917/12/OVŽP, spis. zn. MLE/10762/11/Ja ze dne 6.11.2012, přičemž prvoinstanční správní řízení bylo zahájeno podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dne 22.12.2011. Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (novelizovaný stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, který v Čl.II. Přechodné ustanovení, v odstavci 14, mimo jiné upravuje, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Odvolací řízení tvoří s řízením prvoinstančním jeden celek, proto Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu v odvolacím řízení pokračoval a citované rozhodnutí stavebního úřadu přezkoumával z hlediska zákonnosti dle znění stavebního zákona účinného do 31.12.2012.
Jak vyplývá ze zaslaného spisového materiálu dne 22.12.2011 obdržel Městský úřad Letovice žádost společnosti LEDEKO, a.s. IČ 25308785, Pražská 76/970, 679 61 Letovice zastoupená společností Agroprojekt Jihlava spol. s r.o., IČ 49974424, Strojírenská 7/4, 586 01 Jihlava žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“ na výše uvedených pozemcích.
Ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení (dále jen "žádost"), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
Součástí spisové dokumentace byla předložena projektová dokumentace stavby ověřená autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Josefem Mikuláškem, ČKAIT 0003829, plán moc k zastupování společnosti LEDEKO a.s. společností Agroprojekt Jihlava spol. s r.o. ze dne 28.11.2011, vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 175216/2011 ze dne 4.1.2012 s tím, že jako podlimitní záměr stavba nepodléhá podle zákona č. 100/2001 Sb.
-2-
v platném znění (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zjišťovacímu řízení. Dále byl předložen souhlas Města Letovice udělený na 20. zasedání rady (dne 12.12.2011) s umístěním stavby na pozemcích p.č. PK 564/2, 1122 a pozemku p.č. 1122/2, stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č.j. JMK 173560/2011 ze dne 15.12.2011 dle § 45 i odst. 1 zákona 114/1992 Sb. v platném znění ( zákon o ochraně přírody a krajiny) s tím, že sledovaná stavba nemůže mít vliv na žádnou významnou evropskou lokalitu nebo ptačí oblast a nachází se zcela mimo území prvků Natura 2000. Současně byl předložen souhlas vlastníka pozemku p.č. st. 302/1, k.ú. Třebětín u Letovic Ladislava Štulpy, Švermova 342, Slatiňany 679 61 a souhlas s umístěním stavby na pozemku p.č. KN 590/45, k.ú. Třebětín u Letovic udělený vlastníkem Václavem Pavlem, Třebětínské nám. 13/17, Letovice, souhlas s umístěním stavby na pozemku p.č. KN 110/17 (p.č. PK 631), k.ú. Třebětín u Letovic udělený vlastníkem Václavem Vladislavem, Třebětínské nám. 13/17, Letovice. Dále pak
vyjádření odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice č.j. DMBO 252/2012 TOŽP/Mz ze dne 6.1.2012 z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění, dále z hlediska zákona č. 254/1992 Sb. v platném znění (zákon o vodách), z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb. v platném znění (zákon o lesích). Dále bylo předloženo vyjádření společnosti E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 2.1.2012, souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně č.j. KHSJM 00943/2012/HP ze dne 9.1.2012, závazný posudek Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj č.j. 2011/5229/KVSB ze dne 4.1.2012 se stanovením podmínek pro realizaci stavby. Ke sledovanému stavebnímu záměru padala své vyjádření také Vodárenská akciová společnost, a.s. pod č.j. 3664/11 ze dne 6.1.2012, Povodí Moravy s.p. č.j. PM062888/2011-203/Pi ze dne 9.1.2012. Ke sledované stavbě odbor tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod č.j. DMBO 149/2012 ze dne 2.1.2012 vydal ve smyslu ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu) souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dále odbor tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice rozhodnutím č.j. DMBO 1211/2012 ze dne 25.1.2012 vydal ve smyslu § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) souhlas ke stavbě „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“. Souhlasné závazné stanovisko ke stavbě „Stavební úpravy
a dostavba zemědělského areálu“ vydal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje pod č.j. HSBM-2-140-3/2-OPR-2012 dne 1.2.2012. Součástí spisové dokumentace bylo doloženo také vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 182948/11 ze dne 2.12.2011 s tím, že realizací stavebního záměru nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací společnosti.
Stavební úřad oznámil pod č.j. MLE/10876/11/OVŽP ze dne 28.12.2011 veřejnou vyhláškou zahájení řízení ve věci stavby: „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“ na pozemcích p.č. st. pl. 134/3, 134/6, 213/3, 231/1, 231/2, 231/4, 231/5, 231/6, 231/7, 235, 239/2, 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 241/1, 241/2, 241/3, 241/5, 302/1, 302/2, 302/3, p.č. 110/17, 509/23, 509/27, 590/6, 590/11, 590/12, 590/14, 590/21, 590/24, 590/25, 590/28, 590/29, 590/34, 590/35, 590/40, 590/41, 590/42, 590/44, 590/45, 590/47, 630/3, 630/4, 1122/2, p.č. PK 563/2, 564/2, 631, 638, 1122 vše k.ú. Třebětín u Letovic. Z účelem projednání žádosti stanovil na den 31.1.2012 konání veřejného ústního jednání.
-3-
Součástí spisového materiálu bylo doloženo prohlášení investora společnosti LEDEKO, a.s., Pražská 76, Letovice, datované dnem 17.1.2012 a adresované Městskému úřadu Letovice. V něm se stavebník vyjádřil k možnosti dopravního napojení stavby „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu Letovice“ a to ve vztahu k zásobování silážního žlabu.
Dne 31.1.2012 odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice obdržel písemné námitky Martina Eyera, Barbory Eyerové, oba bytem Třebětínská 22, Letovice, Radka Hlaváčka a Šárky Švandové, oba bytem Třebětínská 24 Letovice, Aloise Eyera a Marie Eyerové, oba bytem Třebětínská 26, Letovice, Michala Vlacha a Lucie Vlachové, Třebětínské nám. 20/7, Letovice, Libuše
Pfefrové Třebětínské nám. 9/17, Letovice, Daniela Drobníčka Dolní Smržov 45, Letovice, Karla Nováka Třebětínské nám. 12, Letovice, Jiřího Nečase, V Domkách 8/446, Letovice, Josefa Rozsývala, bytem U Hájku 43, Letovice, Jakuba Rozsývala, U Hájku 43, Letovice, Petra Palána a Drahomíry Palánové, oba bytem Příční 6, Letovice.
Obsahem námitek se jmenovaní označili za účastníky územního řízení a upozornili na nedostatečné řešení připojení stavby na stávající pozemní komunikaci přes obydlenou část obce, zásah umisťované stavby do životního prostředí, nevyvěšení grafického záměru, poškození vodovodního řadu pod komunikací.
Z provedeného jednání pořídil stavební úřad dne 31.1.2012 protokol se záznamem vyjádření zúčastněných stran. Zde mimo jiného uvedl, že přítomní byli seznámeni s projednávaným záměrem a s doloženými doklady, dále protokol obsahoval popis umisťovaného souboru staveb.
Následně odbor výstavby a životní prostředí Městského úřadu Letovice přistoupil pod č.j. MLE/01200/12/OVŽP ze dne 9.2.2012 k vydání rozhodnutí, kterým umístil stavbu „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“ na pozemcích p.č. st. pl. 134/3, 134/6, 213/3, 231/1, 231/2, 231/4, 231/5, 231/6, 231/7, 235, 239/2, 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 241/1, 241/2, 241/3, 241/5, 302/1, 302/2, 302/3, p.č. 110/17, 509/23, 509/27, 590/6, 590/11, 590/12, 590/14, 590/21, 590/24, 590/25, 590/28, 590/29, 590/34, 590/35, 590/40, 590/41, 590/42, 590/44, 590/45, 590/47, 630/3, 630/4, 1122/2, p.č. PK 563/2, 564/2, 631, 638, 1122 vše k.ú. Třebětín u Letovic
Proti tomuto rozhodnutí podali v zákonem stanovené lhůtě jako účastníci řízení odvolání Martin Eyer, Třebětínská 22, Letovice, Daniel Drobníček, Dolní Smržov 45, Letovice, Michal Vlach, Třebětínské nám. 20/7, Letovice, Josef Rozsýval, U Hájku 43, Letovice, Karel Novák, Třebětínské nám. 12, Letovice.
Na základě podaného odvolání Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu rozhodnutím č.j. JMK 44116/2012 ze dne 11.7.2012 zrušil územní rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“ č.j. MLE/012000/12/OVŽP ze dne 9.2.2012 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.
-4-
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice dopisem č.j. MLE/06731/12/OVŽP ze dne 15.8.2012 veřejnou vyhláškou (vyvěšena 16.8.2012, sejmuta 3.9.2012) vyrozuměl účastníky řízení o pokračování řízení o umístění shora uvedené stavby s tím, že na den 20. 9. 2012 stanovil konání veřejného ústního jednání. Do okruhu účastníků řízení, kterým bylo oznámení doručováno však již nezahrnul Martina Eyera, Barboru Eyerovou, oba bytem Třebětínská 22, Letovice, Radka Hlaváčka a Šárku Švandovou, oba bytem Třebětínská 24 Letovice, Aloise Eyera a Marii Eyerovou, oba bytem Třebětínská 26, Letovice, Michala Vlacha a Lucii Vlachovou, Třebětínské nám. 20/7, Letovice, Libuši Pfefrovou, Třebětínské nám. 9/17, Letovice, Jiřího Nečase, V Domkách 8/446, Letovice, Josefa Rozsývala, bytem U Hájku 43, Letovice, Jakuba Rozsývala, U Hájku 43, Letovice, Petra Palána a Drahomíru Palánovou, oba bytem Příční 6, Letovice. Učinil tak přesto, že usnesení o nepřiznání postavení účastníků řízení těmto osobám vyhotovil až po datu 15.8.2012.
Následně stavební úřad přistoupil k vydání usnesení, kterým pod č.j. MLE/06971/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 nepřiznal postavení účastníka řízení Petru Palánovi, Příční 89/6, 679 61 Letovice, stejně tak usnesením č.j. MLE/06975/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 učinil v případě Libuše Pfefrové, Třebětínské nám 17/9, 679 61 Letovice, usnesením č.j. MLE/06991/12 OVŽP ze dne 24. 8. 2012 v případě Drahomíry Palánové, Příční 89/6, 679 61 Letovice, usnesením č.j. MLE/07027/12/OVŽP ze dne 27.8.2012 v případě Lucie Vlachové, Třebětínské nám. 20/7, 679 61 Letovice, usnesením č.j. MLE/07026/12/OVŽP ze dne 27.8.2012 v případě Michala Vlacha, Třebětínské nám. 20/7, 5679 61 Letovice, usnesením č.j. MLE/07025/12/OVŽP ze dne 27.8.2012 v případě Šárky Švandové, usnesením č.j. MLE/06982/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 v případě Josefa Rozsývala, U Hájku 980/43, 679 61 Letovice, usnesením č.j. MLE/06992/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 v případě Jakuba Rozsývala, U Hájku 43, 679 61 Letovice, usnesením č.j. MLE/06990/OVŽP ze dne 24.8.2012 v případě Radka Hlaváčka, Třebětínská 116/24, 679 61 Letovice, usnesením č.j. MLE/06986/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 v případě Barbory Eyerové, Třebětínská 188/22, 679 61 Letovice, usnesením č.j. MLE/06964/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 v případě Martina Eyera,Třebětínská 188/22, 679 61 Letovice, usnesením č.j. MLE/06989/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 v případě Marie Eyerové, Třebětínská 214/26, 679 61 Letovice, usnesením č.j. MLE/06960/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 v případě Aloise Eyera, Třebětínská 214/26, 679 61 Letovice.
Součástí předložené spisové dokumentace byl doložen „Dodatek k projektu – Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu v Letovicích – vypracovaný autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Josefem Mikuláškem ČKAIT – 0003829 ze dne 17.8.2012 (chybí doklad o doručení správnímu orgánu – otisk podacího razítka). Obsahem odkazuje na odklonění dopravy nákladních automobilů, traktorů s vleky a návěsy o celkové hmotnosti nad 3,5 t do zemědělského areálu ze směru od Letovic i do Letovic po komunikaci na pozemcích 1123/3, 1123/5, 1123/6 1122/1, 590/4 k.ú. Třebětín u Letovic a další komunikaci p.č. 1107, 378/2, 367/2, k.ú. Třebětín u Letovic.
Dne 20.9.2012 se na stavební úřad obrátili se svými námitkami Jakub Rozsýval, U Hájku 980/43, 679 61 Letovice, Josef Rozsýval, U Hájku 980/43, 679 61 Letovice, Michal Vlach, Třebětínské nám. 20/7, 679 61 Letovice. Dále pak Daniel Drobníček a MUDr. Sylva Drobníčková, oba bytem Třebětínské nám 7/12, 679 61 Letovice, Karel Novák, Třebětínské nám 7/12, 679 61 Letovice, dopisem dne 19.9.2012 občanské sdružení „Budoucnost Třebětína“. Jako součást spisového materiálu byla také doložena
-5-
plná moc Daniela Drobníčka, MUDr. Sylvy Drobníčkové oba bytem Třebětínské nám. 7/12, Letovice datovaná dnem 5.9.2012 , plná moc Dany Novotné, Zádvoří 273, Velké Opatovice ze dne 5.9.2012, plná moc Aleny Letochové, Kotlanova 2156/4 628 00 Brno datovaná dnem 18.9.2012, plná moc Pavla Letochy ze dne 18.9.2012, Kotlanova 2156/4, 628 00 Brno, plná moc Aleše Bláhy, Zámezí 8, Brno ze dne 19.9.2012, plná moc Jiřiny Dlabajové, U cihelny 11, Letovice ze dne 19.9.2012, kterou jmenovaní zmocnili Karla Nováka, Třebětínské nám. 7/12, Letovice k zastupování v územním řízení o umístění stavby bioplynové stanice, stavebních úprav a dostavbě zemědělského areálu.
Dne 20.9.2012 byl z provedeného veřejného ústního jednání pořízen protokol se záznamem zúčastněných stran. Zde pak svoje vyjádření podali Karel Novák, Josef Rozsýval, Zdena Coufalová, Město Letovice, Ledeko a.s.
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice dopisem ze dne 25.9.2012 č.j. MLE/07941/12/OVŽP požádal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu o vydání opatření proti nečinnosti prodloužením lhůty pro vydání rozhodnutí. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu tak učinil opatřením č.j. JMK 121004/2012 ze dne 27.10.2012 s tím, že stanovil lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci do 10.1.2013.
Stavební úřad přistoupil pod č.j. MLE/07917/12/OVŽP ze dne 6.11.2012 k vydání výše uvedeného územního rozhodnutí o umístění souboru staveb, které obsahovalo pod označením SO.01 stavební úpravy kravína spočívající v umístění kejdovodu a kanalizace pro odvádění oplachových vod do stávající jímky, SO 02 stavební úpravy silážních žlabů - přestavba a rozšíření žlabů spolu s jejich navýšením, SO 03 stavba skladovací jímky na kejdu, silážní šťávy a kontaminované dešťové vody, SO 04 silážní žlaby pro skladování siláže a senáže, SO 05 jímka na silážní šťávy a dešťové vody kontaminované siláží, SO 06 - stáčecí plochy, SO 07 – zpevněné plochy, oplocení, rozvody NN.
Proti výše uvedenému územnímu rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě podali dne 21.11.2012 účastníci řízení Karel Novák, Třebětínské nám. 7/12, Letovice, Daniel Drobníček, Třebětínské nám. 7/12, Letovice, MUDr. Sylva Drobníčková, Třebětínské nám 7/12, Letovice, Dana Novotná, Zádvoří 273, Velké Opatovice odvolání. Společně s nimi podali odvolání také Alena Letochová, Kotlanova 2156/4 628 00 Brno Pavel Letocha, Kotlánova 2156/4, 628 00 Brno, Aleš Bláha, Zámezí 8, Brno a Jiřina Dlabajová, U Cihelny 11, Letovice. Odvolání posledně jmenovaných bude řešeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu samostatným rozhodnutím.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu na základě podaného odvolání v mezidobí zrušil usnesení stavebního úřadu č.j. MLE/07025/12/OVŽP ze dne 27.8.2012 o nepřiznání postavení účastníka řízení Šárky Švandové, Třebětínská 116/24, Letovice v projednávané věci a to rozhodnutím č.j. JMK 125287/2012 ze dne 22.11.2012 (nabylo právní moci 29.11.2012), dále zrušil usnesení stavebního úřadu č.j. MLE/06982/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 o nepřiznání postavení účastníka řízení Josefa Rozsývala, U Hájku 980/43, Letovice v projednávané věci a to rozhodnutím č.j. JMK 125278/2012 ze dne 23.11.2012 (nabylo právní moci 29.11.2012),
-6-
zrušil usnesení stavebního úřadu č.j. MLE/06990/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 o nepřiznání postavení účastníka řízení Radka Hlaváčka, Tebětínská 116/24, Letovice v projednávané věci a to rozhodnutím č.j. JMK 125270/2012 ze dne 23.11.2012 (nabylo právní moci 3.12.2012), zrušil usnesení stavebního úřadu č.j. MLE/06989/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 o nepřiznání postavení účastníka řízení Marie Eyerové, Třebětínská 214/26, Letovice v projednávané věci a to rozhodnutím č.j. JMK 125261/2012 ze dne 22.11.2012 (nabylo právní moci 30.11.2012), zrušil usnesení stavebního úřadu č.j. MLE/06964/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 o nepřiznání postavení účastníka řízení Martina Eyera, Třebětínská 188/22, Letovice v projednávané věci a to rozhodnutím č.j. JMK 125231/2012 ze dne 22.11.2012 (nabylo právní moci 7.12.2012). Dále pak Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor územního plánování a tavebního řádu zrušil na základě podaného odvolání usnesení stavebního úřadu č.j. MLE/06960/12/OVŽP ze dne 24.8.2012 o nepřiznání postavení účastníka řízení Aloise Eyera, Třebětínská 214/26, Letovice v projednávané věci a to rozhodnutím č.j. JMK 109456/2012 ze
dne 21.11.2012 (nabylo právní moci 28.11.2012), zrušil usnesení stavebního úřadu č.j. MLE/07026/12/OVŽP ze dne 27.8.2012 o nepřiznání postavení účastníka řízení Michala Vlacha, Třebětínské nám. 20/7, Letovice v projednávané věci a to rozhodnutím č.j. JMK 125299/2012 ze dne 23.11.2012 (nabylo právní moci 10.12.2012), zrušil usnesení stavebního úřadu č.j. MLE/07027/12/OVŽP ze dne 27.8.2012 o nepřiznání postavení účastníka řízení Lucie Vlachové, Třebětínské nám. 20/7, Letovice v projednávané věci a to rozhodnutím č.j. JMK 125305/2012 ze dne 23.11.2012 (nabylo právní moci 29.11.2012).
Stavební úřad opatřením č.j. MLE/01139/13/OVŽP ze dne 29.1.2013 informoval účastníky řízení o podaném odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“ a zároveň jim umožnil podat k němu svá vyjádření. Této možnosti využili Martin Eyer, Třebětínská 22, 679 61 Letovice, Lucie Vlachová, Třebětínské nám. 20/7, 679 61 Letovice, Michal Vlach, Třebětínské nám. 20/7, 679 61 Letovice, Šárka Švandová, Třebětínská 116/24, 679 61 Letovice, Josef Rozsýval, U Hájku 43, 679 61 Letovice s tím, že se k podanému odvolání připojili. Dle otisku podacího razítka tak učinili podáním na Městském úřadě Letovice dne 8.2.2013.
Následně stavební úřad postoupil spisovou dokumentaci v uvedené věci spolu s podaným odvoláním Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu k dalšímu řízení.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dopisem č.j. JMK 52742/2013 ze dne 9.5.2013 požádal Ministerstvo pro místní rozvoj o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání. Ministerstvo pro místní rozvoj tak učinilo dopisem č.j. MMR-17299/2013-83/1184 ze dne 21.5.2013 se stanovením termínu do 12.6.2013 pro vydání rozhodnutí o odvolání.
Jak vyplývá z právní úpravy řádného opravného prostředku, zejména § 89 odst. 2 správního řádu, odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží.
-7-
Jak bylo v předcházejícím textu odůvodnění uvedeno, stavební úřad vydal pod č.j. MLE/07917/12/OVŽP ze dne 6.11.2012 územní rozhodnutí o umístění stavby: „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“, která se skládá ze souboru jednotlivých staveb s označením SO.01 stavební úpravy kravína - umístění kejdovodu a kanalizace pro odvádění oplachových vod do stávající jímky, SO 02 stavební úpravy silážních žlabů - přestavba a rozšíření žlabů spolu s jejich navýšením, SO 03 stavba skladovací jímky na kejdu, silážní šťávy a kontaminované dešťové vody, SO 04 silážní žlaby pro skladování siláže a senáže, SO 05 jímka na silážní šťávy a dešťové vody kontaminované siláží, SO 06 - stáčecí plochy, SO 07 – zpevněné plochy, oplocení, rozvody NN.
Výrokovou částí tohoto rozhodnutí pak stanovil podmínky pro umístění stavby, projektovou přípravu. Jak vyplývá z ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. v platném znění u staveb SO 02
až SO 05 výrok rozhodnutí obsahoval umístění stavby na pozemku s uvedením vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb. Stavební úřad u těchto staveb umisťovaného souboru určil odstupové vzdálenosti, nicméně z předložených podkladů není zřejmé z jakých podkladů řízení v rozhodnutí zaznamenané údaje čerpal. Dokumentace stavby k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby správním orgánem předkládané údaje neobsahuje. Stejně tak je neobsahuje příloha žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jak to požaduje část B bod 4 přílohy č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Absencí sledovaných údajů k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby došlo k porušení § 86 odst. 6 stavebního zákona. Tím, že stavební úřad nevyzval žadatele k odstranění nedostatků podané žádosti, porušil správní orgán I. stupně také § 45 odst. 2 správního řádu. Zde je na místě nezbytné zdůraznit, že jednoznačné prostorové umístění stavby na pozemku s uvedením vzdáleností od hranic a sousedních staveb je obligatorní podmínkou pro vydání případného územního rozhodnutí o umístění stavby. Vzhledem k absenci uvedených náležitostí dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby není zřejmé z jakých podkladů stavební úřad čerpal údaje o odstupových vzdálenostech umisťovaných staveb od sousedních staveb a hranic pozemků. V tomto směru je tedy rozhodnutí nepřezkoumatelné. V případě staveb SO 01, SO 06, SO 07 správní orgán I. stupně neuvedl zákonem požadované odstupové vzdálenosti žádné. Zde je nutné mít na zřeteli, že i v případě umisťování podzemních či nadzemních sítí vedení inženýrských sítí, oplocení (zejména pokud není přímo na hranici mezi pozemky) je územním rozhodnutím nezbytné lokalizovat alespoň základní průběh jejich vedení po pozemku a to okótováním jejich zlomových bodů a odstupových vzdáleností od již existujících staveb.
Předložené dokumentaci k žádosti o vydání územního rozhodnutí respektive jejímu doplnění (datované dnem 17.8.2012) je nezbytné vytknout vady, které působí jeho zmatečnost. Zmiňovaný dokument jednak uvádí jako přístupovou trasu k areálu družstva silnici III. třídy č. 36384, která není v dané lokalitě evidována, stejně tak příjezdovou komunikaci („severní cestu“) situuje mimo dalších na pozemky p.č. 1123/5, 1123/6, k.ú. Třebětín u Letovic. Již letmým porovnáním stavu ortofotomapy se stavem záznamů mapových podkladů vedených katastrem nemovitosti (veškeré údaje získány z veřejně přístupné databáze na elektronické adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz) je zřejmé, že se zmiňovaná komunikace například na pozemku p.č. 1123/6, k.ú. Třebětín u Letovic téměř nenachází a na pozemku p.č. 1123/5, k.ú. Třebětín u Letovic se nachází zřejmě jen z části.
-8-
Předložený dodatek se dovolává prohlášení společnosti Ledeko a.s. ze dne 10.2.2012 o napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu. Zde je na místě vhodné poznamenat, že napojení stavby má zejména řešit průvodní zpráva dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (bod B odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb.).
Stavební úřad podmínkou č. 3 výrokové části rozhodnutí jako jednu z přístupových komunikací řeší tzv. „severní cestu“ (bez bližší specifikace její polohy), nicméně ve spisové dokumentaci chybí doklad, který by deklaroval, že existence komunikace „severní cesty“ je stavem legitimním a to i ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona. Jako podklad pro vydání rozhodnutí stavební úřad dále provedl vyjádření technického odboru Městského úřadu Letovice ze dne 7.2.2012, příslušného orgánu dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, které pojednává o charakteru předmětné komunikace jako o veřejné účelové komunikaci. Nicméně vzhledem k tomu, že před vydáním odvoláním napadeného rozhodnutí došlo ke zpochybnění existence právního stavu komunikace (viz uplatněné námitky v průběhu územního řízení), mělo být v tomto směru vydáno příslušným správním orgánem deklaratorní rozhodnutí dle ustanovení § 142 správního řádu.
V odůvodnění rozhodnutí se správní orgán I. stupně zabýval okolnostmi a důvody, kterými byl veden při přijetí závěrů vyjádřených ve výrokové části rozhodnutí. Zde se mimo jiného zabýval také stanovením okruhu účastníků územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1, 2 stavebního zákona. Na tomto místě stavební úřad uvedl, že postavení účastníků řízení přiznal vlastníkům sousedních (bezprostředně mezujících) nemovitostí. Dále pak argumentoval tím, že veškeré stavby, jakož i modernizace staveb stávajících, bude probíhat v uzavřeném a oploceném areálu zemědělského družstva. Závěrem tedy dovodil, že nemohou tak být dotčena vlastnická ani jiná věcná práva jiných vlastníků nemovitostí. Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu po přezkoumání zde přijatého závěru nezbývá než konstatovat jeho nepřezkoumatelnost. Lze přisvědčit, že umístění či změna vedení inženýrských sítí (části umisťovaných staveb) nebude mít vzhledem ke svému charakteru, způsobu provedení a užívání vliv na vlastnická či jiná věcná práva přesahující hranice přímo sousedících (mezujících) pozemků s areálem. To samé však bez dalšího nelze s jistotou tvrdit o rozšíření stávajících, zvláště pak nově umisťovaných silážních žlabů o ploše 2980 m2 při hranici areálu družstva (blíže k zastavěné části obce), jímky na silážní šťávy SO 05 a uskladňovací jímky SO 03. V tomto směru samotná argumentace provedeným oplocením (drátěné pletivo výšky 2 m z jihozápadní strany) a uzavřeností areálu (žlaby, jímka na silážní šťávy SO 05, uskladňovací jímka SO 03 jsou umísťovány při vnějším obvodu areálu u oplocení) nemůže pro potřebu stavebním úřadem vymezeného okruhu účastníků řízení obstát.
Závěrem považuje odvolací orgán za nezbytné výrokové části rozhodnutí vytknout vadu spočívající v uvedení pozemků p.č. 509/23, 509/27, k.ú. Třebětín u Letovic, na kterých má být stavba (její část) rozhodnutím také umístěna. Uvedené pozemky se dle údajů katastru nemovitostí vedených příslušným katastrálním úřadem v dané oblasti nenachází. V dokumentaci k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pak chybí srovnávací sestavení parcel podle dřívějších evidencí vyhotovené příslušným katastrálním úřadem. Spisová dokumentace dále neobsahuje posouzení umísťované stavby (stavebních úprav) dotčeným orgánem na úseku ochrany ovzduší - dříve dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, nyní podle zákona č. 201/2012 Sb. Stejně tak považuje odvolací orgán za vhodné poukázat na nutnost dodržování terminologie stavebního
-9-
zákona ve vydaných rozhodnutích a opatřeních a to zejména v případě používaného pojmu stavební úprava. Dle ustanovení § 2 odst. 5 stavebního zákona je změnou dokončené stavby:
- nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
- přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena se stávající stavbou,
- stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby
V případě stavby SO 02 – stavební úpravy silážních žlabů - není tedy užití pojmu stavební úprava na místě.
K námitkám v odvolání uvedeným:
1.) Legitimita příjezdové komunikace
 
K uvedené námitce nezbývá než odkázat na příslušnou část textu odůvodnění tohoto rozhodnutí, ve které byla problematika blíže řešena.
2.) Nedostatečné hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.
 
Stavební úřad v odůvodnění zamítnutí námitek v souvislosti s požadovanými stavebními úpravami kravína argumentoval zlepšením provozu, stejně tak správně zmínil kladná vyjádření dotčených orgánu v oblasti ochrany životního prostředí dle zvláštních právních předpisů. Nicméně i za této situace stavebnímu úřadu podle ustanovení § 90 písm. c) stavebního zákona, v souvislosti s ustanovením § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., náleží při umisťování nových staveb postupovat tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality prostředí. V tomto směru je tedy na místě i odpovídající správní uvážení. V rámci nového projednání věci se bude stavební úřad danou problematikou blíže zabývat, také v souvislosti s přezkoumatelným stanovením okruhu účastníků územního řízení. Dále také viz absence stanoviska orgánu ochrany ovzduší.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zvážil shora uvedená pochybení, kterých se správní orgán I. stupně při vydání odvoláním napadeného rozhodnutí dopustil, přitom dospěl k jednoznačnému závěru, že vzniklé vady je nutné napravit novým projednáním věci. Z uvedeného důvodu Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu uplatnil postup ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu.
Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
-10-
Poučení o opravném prostředku
Podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu se proti rozhodnutí o odvolání nelze dále odvolat.
„otisk úředního razítka“
Ing. arch. Eva Hamrlová, v.r.
vedoucí odboru
 
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 266852
Měsíc: 1552
Den: 76