Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajský úřad Jmk ruší rozhodnutí OVaŽP Letovice

Krajský úřad Jmk ruší rozhodnutí OVaŽP Letovice č.j.: MLU/00972/12/OVŽP, spis. zn. Mle/10732/11/Ja ze dne 6.2. 2012 dle § 90 odst 1 písm. b) správního řádu a věc vrací odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice (dále také stavební úřad či správní orgán I. stupně).

 
K námitkám v odvolání uvedeným:
1.) V rozhodnutí není obsaženo, že stavebník je vlastníkem pozemků.
   Ve smyslu ustanovení § 86 odst.2) stavebního zákona žadatel mimo jiného připojí doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí.
 Jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu opatření k pozemku nebo stavbě, předloží ve smyslu ustanovení § 86 odst.3 stavebního zákona souhlas jejich vlastníka aneb dohodu o parcelaci; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit.
 Přesto, že chybějící hodnocení vlastnických práv ke stavbou dotčeným pozemkům nemělo vliv na zákonnost vydaného rozhodnutí, v rámci nového projednání věci se bude stavební úřad uvedenou problematikou podrobněji zabývat a to v části odůvodnění rozhodnutí.
2.) Stavebník měl předložit rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterému mělo předcházet zjišťovací řízení.
 Jak vyplývá ze sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostřdí č.j. JMK 168325/2011 ze dne 5.122012 v případě stavby „Bioplynové stanice Letovice“ se jedná z pohledu zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) o podlimitní záměr. Z uvedeného důvodu taková stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu nepřezkoumává zákonnost kraje vydaných sdělení dotčených orgánů.
 Námitka se odkládá.
3.) Námitce bylo vyhověno textem tohoto rozhodnutí. V této souvislosti nezbývá než odkázat na jeho odpovídající část, ve kterém je uvedená problematika podrobně řešena.
4.) Umístění staveb nesplňuje předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.
 Uvedenou problematikou se bude stavební úřad zabývat v rámci nového projednání věci a to zejména ve vztahu hodnocení souladu stavby se zpracovanou územně plánovací dokumentací lokality.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zvážil shora uvedená pochybení, kterých se správní orgán I. stupně při vydání odvoláním napadeného rozhodnutí dopustil, přitom dospěl k jednoznačnému závěru, že vzniklé vady je nutné napravit novým projednáním věci. Z uvedeného důvodu Krajský úřad JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu uplatnil postup ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu.
 
 
...........................................................................................................................................................................
Plné znění viz níže

 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Č.j. JMK 44158/2012 Sp.Zn. S-JMK 44158/2012/OÚPSŘ Brno 3.7.2012
R O Z H O D N U T Í
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice vydal pod č.j.: MLE/00972/12/OVŽP,
spis. zn. MLE/10732/11/Ja ze dne 6.2.2012 rozhodnutí, kterým na žádost společnosti LEDEKO, a.s. IČ
25308785, Pražská 76/970, 679 61 Letovice zastoupené společností Agroprojekt Jihlava spol. s r.o., IČ
49974424, Strojírenská 7/4, 586 01 Jihlava umístil ve smyslu § 92 zákona č. 183/2006 Sb. v platném
znění (stavební zákon) stavbu : „Bioplynové stanice Letovice“ na pozemcích p.č. st. pl. 155, 231/2,
236, 237, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 302/1, 302/2, 302/3, 401, p.č. 590/6, 590/11, 590/12, 590/13,
590/14, 590/21, 590/37, 590/39, 590/40, 590/41, 590/47, 590/49, 590/51, 630/4, 1122/2, p.č. PK
563/2, 564/2, 1122 vše k.ú. Třebětín u Letovic.
Proti výše uvedenému rozhodnutí podali Martin Eyer, Třebětínská 22, Letovice, Daniel Drobníček,
Dolní Smržov 45, Letovice, Michal Vlach, Třebětínské nám. 20/7, Letovice, Josef Rozsýval, U Hájku 43,
Letovice, Karel Novák, Třebětínské nám. 12, Letovice odvolání.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, nejblíže nadřízený
správní orgán ve smyslu ustanovení § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní
řád), v rámci své působnosti dané § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v platném
znění, je ve smyslu § 89 odst. 1 správního řádu příslušným odvolacím orgánem. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu na základě podaného odvolání
po přezkoumání napadeného rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu
r u š í
rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice č.j.:
MLU/00972/12/OVŽP, spis. zn. MLE/10732/11/Ja ze dne 6.2.2012 dle § 90 odst. 1 písm. b) správního
řádu a věc vrací o odboru výstavby a životnímu prostředí Městského úřadu Letovice k novému
projednání.
Odůvodnění
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále také odvolací
orgán) obdržel spisovou dokumentaci ve věci podaného odvolání prostřednictvím odboru výstavby
a životního prostředí Městského úřadu Letovice (dále také stavební úřad či správní orgán I. stupně).
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu se prvotně zabýval
otázkou, zda odvolání bylo podáno účastníky řízení a zda bylo uplatněno včas. Jak ze zaslané spisové
dokumentace vyplývá, odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu č.j. MLU/00972/12/OVŽP, spis. zn.
MLE/10732/11/Ja ze dne 6.2.2012 podali Martin Eyer, Třebětínská 22, Letovice, Daniel Drobníček,
Dolní Smržov 45, Letovice, Michal Vlach, Třebětínské nám. 20/7, Letovice, Josef Rozsýval, U Hájku 43,
Letovice, Karel Novák, Třebětínské nám. 12, Letovice. Odvolání bylo podáno dle otisku podacího
razítka na Městský úřad Letovice dne 7.3.2012 osobami, které stavební úřad zahrnul do okruhu
účastníků řízení. Odvolání bylo podáno účastníky řízení v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se
o odvolání řádné.
Jak vyplývá ze zaslaného spisového materiálu dne 21.12.2011 obdržel Městský úřad Letovice žádost
společnosti LEDEKO, a.s. IČ 25308785, Pražská 76/970, 679 61 Letovice zastoupené společností
Agroprojekt Jihlava spol. s r.o., IČ 49974424, Strojírenská 7/4, 586 01 Jihlava žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby: „Bioplynové stanice Letovice“
Ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo
jiný návrh, kterým se zahajuje řízení (dále jen "žádost"), došel věcně a místně příslušnému správnímu
orgánu.
Součástí spisové dokumentace byla předložena projektová dokumentace stavby ověřená
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Josefem Mikuláškem ČKAIT 0003829, plán moc
k zastupování společnosti LEDEKO a.s. společností Agroprojekt Jihlava spol. s r.o. ze dne 28.11.2011,
vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 168325/2011 ze
dne 5.12.2011 s tím, že jako podlimitní záměr stavba nepodléhá podle zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zjišťovacímu řízení. Dále byl předložen
souhlas Města Letovice udělený na 20. zasedání rady (dne 12.12.2011) s umístěním stavby na
pozemcích p.č. PK 564/2, 1122 a pozemku p.č. 1122/2, stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí č.j. JMK 139008/2011 ze dne 4.10.2011 dle § 45 i odst. 1 zákona
114/1992 Sb. v platném znění ( zákon o ochraně přírody a krajiny) s tím, že sledovaná stavba nemůže
mít vliv na žádnou významnou evropskou lokalitu nebo ptačí oblast a nachází se zcela mimo území
prvků Natura 2000. Současně byl předložen souhlas vlastníka pozemku p.č. st. 302/1 Třebětín
u Letovic Ladislava Štulpy, Švermova 342, Slatiňany 679 61. Dále pak vyjádření odboru tvorby
a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice č.j. DMBO 364/2012 TOŽP/Mz ze dne
10.1.2012 z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. v platném
znění, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění,
dále z hlediska zákona č. 254/1992 Sb. v platném znění (zákon o vodách), z hlediska zájmů
chráněných zákonem č. 289/1995 Sb. v platném znění (zákon o lesích), dále pak z hlediska § 50 odst.
1 písm. a) zákona č. 86/2002 v platném znění (o ochraně ovzduší). Dále bylo předloženo vyjádření
společnosti E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 2.1.2012, souhlasné závazné stanovisko Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně č.j. KHSJM 00623/2012/HP ze dne
9.1.2012, závazný posudek Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
č.j. 2011/5228/KVSB ze dne 4.1.2012 se stanovením podmínek pro realizaci stavby. Ke sledovanému
stavebnímu záměru padala své vyjádření také Vodárenská akciová společnost, a.s. pod č.j. 3664/11 ze
dne 6.1.2012, Povodí Moravy s.p. č.j. PM062890/2011 ze dne 9.1.2012. Ke sledované stavbě odbor
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 176518/2011 vydal ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění (zákon o ochraně ovzduší)
povolení se stanovením podmínek. Stejně tak stanovil ve svém rozhodnutí podmínku zkušebního
provozu před uvedení stavby do provozu. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění vydal souhlasné
závazné stanovisko, ve kterém stanovil podmínky pro provedení a užívání stavby. Souhlasné závazné
stanovisko ke stavbě „Bioplynové stanice Letovice“ vydal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje pod č.j. HSBM-2-70-32/2-OPR-2011 dne 6.1.2012, Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina vydal dne 9.1.2012 pod č.j. 2041/11/062.103/St
souhlasné závazné stanovisko. Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí
dne 30.1.2012 pod č.j. DMBO 1304/2012 vydal ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona
-2-
č. 254/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodách) ke stavbě Bioplynové stanice souhlasné závazné
stanovisko, ve kterém stanovil své podmínky pro ochranu podzemních a povrchových vod. Odbor
tvorby a ochrany životního prostředí Městské úřadu Boskovice vydal pod č.j. DMBO 149/2012 dne
2.1.2012 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu k pozemkům p.č. KN
110/17,(PK 631, 638) , KN 630/4, KN 630/3 k.ú. Třebětín u Letovic. Součástí spisové dokumentace
bylo doloženo také vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s. č.j. 182942/11 ze dne 2.12.2011 s tím, že realizací stavebního záměru nedojde ke střetu
s podzemním vedením sítě elektronických komunikací společnosti.
Stavební úřad oznámil pod č.j. MLE/10837/11/OVŽP ze dne 27.12.2011 veřejnou vyhláškou zahájení
řízení ve věci stavby „Bioplynové stanice Letovice“ na pozemcích p.č. st. 155, 231/2, 236, 237, 238,
239/1, 239/2, 239/3, 302/1, 302/2, 302/3, 401, p.č. 590/6, 590/11, 590/12, 590/13, 590/14, 590/21,
590/37, 590/39, 590/40,590/41, 590/47, 590/49, 590/51, 630/4, 1122/2, p.č. PK 563/2, 564/2, 1122
vše k.ú. Třebětín u Letovic. Z účelem projednání žádosti stanovil na den 31.1.2012 konání veřejného
ústního jednání spojeného s ohledáním na místě samém.
Součástí spisového materiálu bylo doloženo prohlášení investora společnosti LEDEKO, a.s., Pražská
76, Letovice, datované dnem 17.1.2012 a adresované Městskému úřadu Letovice. V něm se stavebník
vyjádřil k možnosti dopravního napojení stavby „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu
Letovice“ a to ve vztahu k zásobování silážního žlabu.
Dne 31.1.2012 odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice obdržel písemné
námitky Martina Eyera, Barbory Eyerové, oba bytem Třebětínská 22, Letovice, Radka Hlaváčka
a Šárky Švandové, oba bytem Třebětínská 24 Letovice, Aloise Eyera a Marie Eyerové, oba bytem
Třebětínská 26, Letovice, Michala Vlacha a Lucie Vlachové, Třebětínské nám. 20/7, Letovice, Libuše
Pfefrové Třebětínské nám. 9/17, Letovice, Daniela Drobníčka Dolní Smržov 45, Letovice, Karla Nováka
Třebětínské nám. 12, Letovice, Jiřího Nečase, V Domkách 8/446, Letovice, Josefa Rozsývala, bytem
U Hájku 43, Letovice, Jakuba Rozsývala, U Hájku 43, Letovice, Petra Palána a Drahomíry Palánové,
oba bytem Příční 6, Letovice.
Obsahem námitek se jmenovaní označili za účastníky územního řízení a upozornili na nedostatečné
řešení připojení stavby na stávající pozemní komunikaci přes obydlenou část obce, zásah umisťované
stavby do životního prostředí, snížení pohody bydlení umisťovanou stavbou, nevyvěšení grafického
záměru, poškození vodovodního řadu pod komunikací, snížení tržní ceny a prodejnosti nemovitostí.
Z provedeného jednání pořídil stavební úřad dne 31.1.2012 protokol se záznamem vyjádření
zúčastněných stran. Zde mimo jiného uvedl, že přítomní byli seznámeni s projednávaným záměrem
a s doloženými doklady, dále protokol obsahoval popis umisťovaného souboru staveb.
Následně odbor výstavby a životní prostředí Městského úřadu Letovice přistoupil pod č.j.
MLE/00972/12/OVŽP ze dne 6.2.2012 k vydání rozhodnutí, který stavbu Bioplynové stanice umístil na
pozemcích p.č. st. 155, 231/2, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 302/1, 302/2, 302/3, 401, p.č.
590/6, 590/11, 590/12, 590/13, 590/14, 590/21, 590/37, 590/39, 590/40,590/41, 590/47, 590/49,
590/51, 630/4, 1122/2, p.č. PK 563/2, 564/2, 1122 vše k.ú. Třebětín u Letovic.
Proti tomuto rozhodnutí podali v zákonem stanovené lhůtě jako účastníci řízení odvolání Martin Eyer,
Třebětínská 22, Letovice, Daniel Drobníček, Dolní Smržov 45, Letovice, Michal Vlach, Třebětínské
nám. 20/7, Letovice, Josef Rozsýval, U Hájku 43, Letovice, Karel Novák, Třebětínské nám. 12,
Letovice.
-3-
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice dopisem č.j. MLE/02271/12/OVŽP ze
dne 13.3.2012 vyrozuměl účastníky řízení o podaném odvolání a zároveň jim umožnil podat k němu
svá vyjádření. Následně Dopisem č.j. MLE/02690/12/OVŽP ze dne 11.4.2012 postoupil spisovou
dokumentaci v uvedené věci spolu s podaným odvoláním Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu k dalšímu řízení.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dopisem č.j. JMK
66236/2012 ze dne 8.6.2012 požádal Ministerstvo pro místní rozvoj o prodloužení lhůty pro vydání
rozhodnutí o odvolání. Ministerstvo pro místní rozvoj tak učinilo dopisem č.j. MMR-22631/2012-
83/1340 ze dne 13.6.2012 se stanovením termínu do 16.7.2012 pro vydání rozhodnutí o odvolání.
Jak ze zaslané spisové dokumentace vyplývá, odvolání bylo uplatněno v zákonem stanovené 15 denní
lhůtě pro jeho podání, osobami, kterým bylo přiznáno správním orgánem I. stupně postavení
účastníků řízení. Z uvedeného důvodu se jedná o řádné odvolání.
Jak vyplývá z právní úpravy řádného opravného prostředku, zejména § 89 odst. 2 správního řádu,
odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu
námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž
nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy,
popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží.
Výroková část rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 správního řádu obsahovala
rozhodnutí v meritu věci s uvedením právního předpisu, podle kterého bylo rozhodováno. Dále pak
obsahovala podmínky pro umístění stavby spolu s požadavky vyjádřené v závazných stanoviscích
dotčených orgánů. Ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad ve výrokové
částí rozhodnutí rozhodl o námitkách účastníků řízení. Zde pak námitce týkající se dopravního řešení
příjezdu k bioplynové stanici, jak správní orgán uvádí, vyhověl, zamítl však námitky týkající se
posouzení vlivu stavby na životní prostředí, obtěžování pachem, emisemi do ovzduší, dále zamítl
námitku poukazující na nevyvěšení záměru, z něhož by bylo možné posoudit architektonickou a
urbanistickou podobu, zamítl namítanou možnost poškození vodovodního řadu, stejně tak se
vypořádal s námitkou neřešení ochranného pásma komunikace. Jako poslední pak zamítl námitku
snížení hodnoty majetku a jeho prodejnosti.
Dle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona územním rozhodnutím mimo dalšího stavební úřad
schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další
přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby.
Jak vyplývá z ustanovení § 90 v územním řízení, stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele
v souladu
a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území,
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení.
-4-
Povinnost náležitého a podrobného hodnocení stavebního záměru z výše uvedených hledisek ostatně
vyplývá i z ustanovení § 92 odst. 2 stavebního zákona, ve kterém nesoulad záměru s požadavky
ustanovení § 90 stavebního zákona vede k jednoznačnému zamítnutí žádosti o vydání územního
rozhodnutí.
Hodnocení a posouzení souladu umisťované stavby dle kriterií § 90 stavebního zákona je tedy
obligatorní částí odůvodnění rozhodnutí. Jak vyplývá z obsahu odvoláním napadeného rozhodnutí,
stavební úřad se danou problematikou nezabýval v zákonem stanoveném rozsahu, nehodnotil tak
zejména soulad uvažovaného stavebního záměru s územně plánovací dokumentací lokality. Pouhý
obecný odkaz na splnění tohoto požadavku nemůže v tomto směru obstát. Pro obsahovou a věcnou
správnost územního rozhodnutí je nezbytné uvedení přezkoumatelného správního uvážení, kterým
byl stavební úřad veden při hodnocení splnění zákonem stanovených požadavků a přijatých závěrů
vyjádřených ve výrokové části rozhodnutí.
Stejně tak se stavební úřad nezabýval hodnocením podaného návrhu z hlediska ustanovení § 90
písm. f) stavebního zákona. Zde sice do podmínek rozhodnutí pod bodem č. 3 uvedl výňatek
z prohlášení stavebníka (investora) o dopravním napojení areálu, učinil tak nicméně zcela
nekonkrétním způsobem, navíc s nesprávným odkazem na dořešení problematiky před započetím
stavebních prací. Je nezbytné, aby odůvodnění rozhodnutí obsahovalo náležité a přezkoumatelné
správní uvážení vhodnosti napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu, postup stavebního
úřadu tak nezbývá než označit za nedostatečný. Uvedeným postupem došlo také k porušení § 9 odst.
2 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb. v platném znění. Navíc samotné prohlášení investora ze dne
17.1.2012 je výslovně směřováno ke stavbě : „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“.
Ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona zakládá stavebnímu úřadu povinnost ve výrokové části
rozhodnutí rozhodnout o námitkách účastníků řízení. Problematiku vznesených námitek pak
upřesňuje text ustanovení § 89 odst. 5 stavebního zákona. O námitce, o které nedošlo k dohodě mezi
účastníky řízení, stavební úřad rozhodne na základě obecných požadavků na výstavbu, obecných
požadavků na využití území, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem, pokud
taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní
povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek
týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv. Jak vyplývá z dikce zákonného
ustanovení, nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek
a rozhodne ve věci.
Vzhledem k tomu, že namítané snížení tržní ceny nemovitostí a snížení jejich prodejnosti je
občanskoprávní námitkou, nemůže o ní stavební úřad rozhodnout ve výroku rozhodnutí. O takové
námitce si pouze učiní úsudek, který uvede do odůvodnění vydávaného rozhodnutí. Stavební úřad tak
uplatněným postupem porušil ustanovení § 89 odst. 5 stavebního zákona. Pouze pro úplnost odvolací
orgán považuje za vhodné zmínit, že při řešení výše uvedené občanskoprávní námitky nemůže
argumentace schváleným územním plánem obstát. Územní plán lokality neřeší umístění staveb na
jednotlivých pozemcích, k tomuto účelu slouží vydávané územní rozhodnutí o umístění stavby.
Teprve vedené územní řízení pak dává jeho účastníkům prostor pro uplatňování námitek ke
konkrétnímu stavebnímu záměru.
V neposlední řadě zamítnutí námitky nevyvěšení grafického záměru nezbývá než označit za
nepřezkoumatelné. V odůvodnění rozhodnutí stavební úřad sice uvedl splnění zákonem stanovené
povinnosti, nicméně s nekonkrétním odkazem na svědky a proběhlou kontrolu stavebním úřadem
(bez uvedení data konání, bez odkazu na provedený záznam o kontrole).
-5-
V rozhodnutí o námitkách účastníků řízení stavební úřad, bez toho aniž by je vyjmenoval, uvedl,
že byli na jednání zastoupeni 5 ti zástupci a to Matinem Eyerem, Karlem Novákem, Petrem Palánem,
Danielem Drobníčkem, Libuší Pfefrovou. Ze spisové dokumentace však nevyplývá, že by účastníkům
řízení správní orgán ustanovil společného zástupce. Stejně tak z obsahu spisové dokumentace není
zřejmé, že si účastníci řízení zvolili společného zmocněnce. Uvedeným postupem došlo k porušení
ustanovení § 3 správního řádu.
Také samotný okruh účastníků územního řízení stanovený stavebním úřadem nezbývá než označit za
nepřezkoumatelný. V rámci správního uvážení stavební úřad zavádějícím způsobem uvedl, že toto
postavení přiznal kromě bezprostředně mezujícím vlastníkům nemovitostí také vlastníkům
vzdálenějším, kteří podali námitky k předmětné stavbě. Z odůvodnění rozhodnutí pak není v tomto
směru zřejmé, proč postavení účastníků řízení zúžil na ty, kteří podali námitky. Navíc v rozhodnutí
chybí jejich jmenovitý výčet spolu s hodnocením splnění ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona pro přiznání tohoto postavení. Přesto, že rozhodnutí je doručováno veřejnou vyhláškou,
stejně tak jako prováděné úkony v rámci územního řízení, musí být z vyhotovených dokumentů
zřejmé, kdo je jejich adresátem. Navíc spisová dokumentace neobsahuje údaj o zveřejnění
rozhodnutí způsobem umožňující dálkový přístup, stejně tak nebyl tento údaj uveden na oznámení
o zahájení územního řízení. Teprve splněním všech podmínek dle ustanovení § 25 odst. 2 správního
řádu lze považovat písemnosti za doručené.
V rozporu s 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad doručoval písemné vyhotovení rozhodnutí
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona.
K námitkám v odvolání uvedeným:
1.) V rozhodnutí není obsaženo, že stavebník je vlastníkem pozemků.
Ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2) stavebního zákona k žádosti žadatel mimo jiného připojí
doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést
stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato
práva ověřit v katastru nemovitostí.
Jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést
stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží ve smyslu ustanovení § 86 odst. 3
stavebního zákona souhlas jejich vlastníka anebo dohodu o parcelaci; to neplatí, lze-li
pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit.
Přesto, že chybějící hodnocení vlastnických práv ke stavbou dotčeným pozemkům nemělo
vliv na zákonnost vydaného rozhodnutí, v rámci nového projednání věci se bude stavební
úřad uvedenou problematikou podrobněji zabývat a to v části odůvodnění rozhodnutí.
2.) Stavebník měl předložit rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, kterému mělo předcházet zjišťovací řízení.
Jak vyplývá ze sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č.j.
JMK 168325/2011 ze dne 5.12.2012 v případě stavby „Bioplynové stanice Letovice“ se jedná
z pohledu zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (zákon o posuzování vlivů na životní
-6-
prostředí) o podlimitní záměr. Z uvedeného důvodu taková stavba nepodléhá zjišťovacímu
řízení. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
nepřezkoumává zákonnost vydaných sdělení dotčených orgánů.
Námitka se odkládá.
3.) Nesouhlas s řešením problematiky připojení stavby na pozemní komunikaci.
Námitce bylo vyhověno textem tohoto rozhodnutí. V této souvislosti nezbývá než odkázat na
jeho odpovídající část, ve kterém je uvedená problematika podrobně řešena.
4.) Umístění staveb nesplňuje předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.
Uvedenou problematikou se bude stavební úřad zabývat v rámci nového projednání věci a to
zejména ve vztahu hodnocení souladu stavby se zpracovanou územně plánovací
dokumentací lokality.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zvážil shora
uvedená pochybení, kterých se správní orgán I. stupně při vydání odvoláním napadeného rozhodnutí
dopustil, přitom dospěl k jednoznačnému závěru, že vzniklé vady je nutné napravit novým
projednáním věci. Z uvedeného důvodu Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu uplatnil postup ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního
řádu.
Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu se proti rozhodnutí o odvolání nelze dále odvolat.
„otisk úředního raztíka“
Ing. arch. Eva Hamrlová, v.r.
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje po
dobu nejméně 15-ti dnů. Patnáctým dnem od vyvěšení na této úřední desce se písemnost
považuje za doručenou.
Počet stran rozhodnutí: 8
Počet příloh/listů příloh: 0/0
Rozdělovník na další straně.
-7-
Rozdělovník:
Obdrží – jednotlivě
Žadatel
- LEDEKO, a.s. IČ 25308785, Pražská 76/970, 679 61 Letovice zastoupená společností Agroprojekt
Jihlava spol. s r.o., IČ 49974424, Strojírenská 7/4, 586 01 Jihlava
Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
- Město Letovice, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
Obdrží – prostřednictvím veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Účastníci územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnost
- Ladislav Štulpa, Švermova 342, 538 21 Slatiňany
- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumovkou 2/266, 140 22 Praha 4
- Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno
- E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Martin Eyer, Třebětínská 22, Letovice
- Daniel Drobníček, Dolní Smržov 45, Letovice
- Michal Vlach, Třebětínské nám. 20/7, Letovice
- Josef Rozsýval, U Hájku 43, Letovice
- Karel Novák, Třebětínské nám. 12, Letovice
Dále obdrží:
- Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 19, Letovice
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 19, Letovice
k vyvěšení na úřední desce a k zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní a organizační, oddělení organizační, zde
Vyvěšeno dne ……………………
Sejmuto dne ……………………
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ……………………
-8-__

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 190206
Měsíc: 7253
Den: 152