Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ledeko připravuje nový podnikatelský záměr

 Hned v úvodu je nutno podotkonut, že chybí části 4. a 5. navrhované občany městské části Třebětín. Pro lepší orientaci v problamatice jsou chybějící části návrhu uvedeny v odkazu:

Ledeko připravuje nový podnikatelský záměr
Akciová společnost LEDEKO, a. s. Letovice požádala stavební úřad o zahájení územního řízení k výstavbě bioplynové stanice v areálu živočišné výroby Třebětín. Vlastní projednávání je doprovázeno velkými obavami občanů bydlících v této části města Letovic ze zhoršení jejich životních podmínek. Lidé mají strach, že dojde ke zhoršení ovzduší a že při zvýšené přepravě v době výstavby, nebo vlastním provozu dojde na úzké komunikaci ke kolizím. Protože informace o provozu zemědělských bioplynových stanic nejsou objektivní, považuji za vhodné podat k našemu záměru touto formou vysvětlení.
Před přijetím této náročné investice bylo nutné vycházet ze záměrů jak společné zemědělské politiky EU, tak také z místní situace. Je zřejmé, že v předválečném zemědělství
v naší republice byla část zemědělské půdy využívána pro energetickou spotřebu, což v té době znamenalo výživu tažných koní. Po roce 1990, kdy se výrazně snížila poptávka po českých potravinách, se znovu hledá využití této části zemědělské půdy. Především však pro energetické využití biomasy z obnovitelných zdrojů. Zjistili jsme, že nejlépe tento záměr vyřešili v sousedním Německu a Rakousku výstavbou zemědělských bioplynových stanic, kde při jejich budování spolupracují s místní samosprávou. Tím vyřešili snížení emisí z chovu hospodářských zvířat a vzniklé teplo využívají pro vytápění objektů. Z těchto konkrétních poznatků na některých Rakouských provozech vycházíme pro realizaci našeho záměru.
Vlastní zemědělská bioplynová stanice bude tvořena dvěma zakrytými fermentory, jedním zakrytým dofermentorem, koncovým skladem tekutého nezapáchajícího zbytku po fermentaci, kogenerační jednotkou a bezpečnostním hořákem. Do fermentorů se vkládá senáž trav a obilovin, kukuřičná siláž, chlévská mrva, kejda a silážní šťávy. Při řízené dvoustupňové anaerobní fermentaci dochází k uvolňování bioplynu, který je hlavně tvořen metanem. Jeho spalováním v kogenerační jednotce se vyrábí elektrická energie a dále se tvoří tepelná energie. Vyrobená elektrická energie bude částečně využita pro vlastní spotřebu a zbytek bude předán do rozvodné sítě. Tepelná energie bude využívána pro temperování fermentorů, k vytápění všech zemědělských objektů v zimním období, v létě pro dosoušení obilovin a celoročně pro ohřev technologické vody chovu dojnic. Při plném provozu dojde k odpojení všech spotřebičů z neobnovitelných zdrojů. V případě servisování nebo odstávky kogenerační jednotky je bioplyn spalován v bezpečnostním hořáku, aby neunikal do ovzduší. Vkládáním veškeré chlévské mrvy a kejdy do fermentorů nebude potřeba její rozvážení do polních hnojišť, nebo skladování u stáje. Tím se odstraní další zátěž v ovzduší. Zůstatek po fermentaci, který je bez zápachu, bude rozvážen jako kvalitní hnojivo na pozemky ve stejném schváleném režimu, který se vztahuje na statková hnojiva.
Při řešení investičního záměru nebyla opomenuta ani dopravní obslužnost, jak se stále mnozí místní občané domnívají. Již od samého počátku zpracování projektové dokumentace se doprava řeší mimo zastavěnou část Třebětína. Pro ubezpečení občanů, že doprava bude vedena mimo zastavěnou část Letovic bylo podáno na místní stavební úřad následující prohlášení investora:
1.
Při výstavbě bioplynové stanice, dovozu vstupních surovin do ní, následného odvozu odpadů vzniklých jejím provozem, pro stavební úpravy a následnou dostavbu zemědělského areálu, včetně veškeré dopravy těžké zemědělské techniky, bude výhradně využíváno zpevněných komunikací a cest mimo zástavbu obce Letovice – místní část Třebětín, aby nedocházelo ke zvýšení zátěže místních komunikací v této části města a obtěžování obyvatelstva nadměrným hlukem, pachem, prachem, a aby zbytečnou a neúnosnou frekvencí dopravy nedocházelo k ohrožování zdraví a životů obyvatel, a k poškozování či ničení majetků obyvatel v blízkosti komunikace.
2.
K veškeré výše zmíněné dopravě budou převážně a přednostně využívány tyto trasy –ostatní komunikace p.č.1122/1 a 590/4, které vedou ze střediska směrem severně na komunikace p.č.1123/3, 1123/5, 1123/6 a dále na státní silnici II. třídy č. 368.
3.
Další trasa vede horní branou ze střediska na komunikaci p.č. 1107 – která vede kolem střediska směrem severovýchodním s napojením na další komunikaci p.č. 378/2, 367/2 směrem na obce Kochov nebo Novičí.
 
     Věřím, že nyní bude náš záměr chápán jako zlepšující a že nedojde ke zhoršení životních podmínek v okolí našeho objektu ve Třebětíně, jak se všichni obávají.

Za LEDEKO, a. s. Dražil Vladimír

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 269249
Měsíc: 1803
Den: 59