Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o pokračování v územním řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

Městský úřad L E T O V I C E
Odbor výstavby a životního prostředí
Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
Spis.zn.: MLE/10732/11/Ja Letovice, dne : 15.8.2012
Č.j.: MLE/06724/12/OVŽP
Vyřizuje : Ing. Helena Janoušková
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O POKRAČOVÁNÍ V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
LEDEKO, a.s., IČO 25308785, Pražská 76/970, 679 61 Letovice
v zastoupení
Agroprojekt Jihlava spol. s r.o., Radek Popelka, IČO 49974424, Strojírenská 7/4, 586 01 Jihlava,
(dále jen "žadatel") podal dne 21.12.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
bioplynová stanice Letovice
 
na pozemku st. p. 155, 231/2, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 302/1, 302/2, 302/3, 401, parc. č. 590/6,
590/11, 590/12, 590/13, 590/14, 590/21, 590/37, 590/39, 590/40, 590/41, 590/47, 590/49, 590/51, 630/4,
1122/2, p. p. k. 563/2, 564/2, 1122 v katastrálním území Třebětín u Letovic. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), uvedenou žádost projednal a rozhodnutím ze dne 6.2.2012 umístění
stavby povolil. Proti rozhodnutí podali odvolání Martin Eyer, Třebětínská 22, Letovice, Daniel
Drobníček, Dolní Smržov 45, Letovice, Michal Vlach, Třebětínské nám. 20/7, Letovice, Josef Rozsýval,
U Hájku 43, Letovice, Karel Novák, Třebětínské nám. 12, Letovice. Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému
projednání.
Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon")oznamuje pokračování v řízení a současně nařizuje k projednání
žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
20. září 2012 (čtvrtek) v 8:30 hodin
se schůzkou pozvaných zasedací místnost MěÚ Letovice.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do doplněných podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, úřední
dny: Po a St 8 - 17 hodin,Út, Čt 8-14, Pá 8-13).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem Č.j. MLE/06724/12/OVŽP str. 2
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk úředního razítka
Ing. Radek Zemánek, v.r.
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Agroprojekt Jihlava spol. s r.o., IDDS: xqnjxxt
LEDEKO, a.s., IDDS: d89ew8i
Město Letovice, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
účastníci (veřejnou vyhláškou)
Aleš Bláha, Zámezí č.p. 298/8, 621 00 Brno Jehnice
Martin Coufal, Purkyňova č.p. 142/17, 679 61 Letovice
Ing. Zdeňka Coufalová, Purkyňova č.p. 142/17, 679 61 Letovice
Petr Čech, Třebětínské náměstí 1, 679 61 Letovice
Jana Čechová, Třebětínské náměstí 1, 679 61 Letovice
František Dlabaja, U Cihelny č.p. 9/11, Třebětín, 679 61 Letovice
Jiřina Dlabajová, U cihelny č.p. 9/11, Třebětín, 679 61 Letovice
Olga Dlouhá, Končinská 113, 570 01 Litomyšl Zahájí
Jiří Dospiva, Havírna 69, 679 61 Letovice
Libuše Dospivová, Havírna 69, 679 61 Letovice
Daniel Drobníček, Třebětínské náměstí č.p. 7/12, 679 61 Letovice
Sylva Drobníčková, Třebětínské náměstí č.p. 7/12, 679 61 Letovice
Ing. Zora Gregorová, Trhonice 8, 592 42 Jimramov
MUDr. Jaromír Hejl, Šumavská 5, 602 00 Brno 2
RNDr. Zdeněk Hejl, Ph.D., Třebětínská č.p. 80/15, 679 61 Letovice
PhDr. Rut Hendrichova, Mandysova č.p. 1300/18, 500 12 Hradec Králové 12
Dalibor Holek, Havírna č.p. 117, Třebětín, 679 61 Letovice
Jiří Chlup, Pekařská 4, 678 01 Blansko 1
Mgr. Věra Chlupová, Pekařská 4, 678 01 Blansko 1
František Janek, Třebětínské náměstí č.p. 6/10, Třebětín, 679 61 Letovice
Marta Ježová, U Cihelny č.p. 10/10, 679 61 Letovice Č.j. MLE/06724/12/OVŽP str. 3
Daniel Jílek, U Cihelny č.p. 19/12, 679 61 Letovice
Stanislav Kobelka, U cihelny č.p. 75/14, Třebětín, 679 61 Letovice
Ilona Kobelková, U Cihelny č.p. 75/14, 679 61 Letovice
František Kobylka, Havírna č.p. 18, Třebětín, 679 61 Letovice
Zdeňka Kobylková, Havírna č.p. 18, Třebětín, 679 61 Letovice
Karel Kosmák, U Cihelny č.p. 72/4, 679 61 Letovice
Yvona Kosmáková, U Cihelny č.p. 72/4, 679 61 Letovice
Helena Krejčí, Uzbecká č.p. 569/30, 625 00 Brno Bohunice
Martin Kubín, Třebětínské náměstí č.p. 8, Třebětín, 679 61 Letovice
Miroslav Látal, Mánesova č.p. 2241/45a, 680 01 Boskovice
Zdeňka Látalová, U Cihelny č.p. 51/6, 679 61 Letovice
Ing. Pavel Letocha, Kotlanova č.p. 2156/4, 628 00 Brno 28
Alena Letochova, Kotlanova č.p. 2156/4, 628 00 Brno Líšeň
Božena Němečková, Havírna 77, 679 61 Letovice
Karel Novák, Třebětínské náměstí č.p. 7/12, Třebětín, 679 61 Letovice
RNDr. Pavel Novák, Bazovského č.p. 1228/8, 163 00 Praha 618
Ing. Stanislav Novák, Fialová č.p. 16/4, 621 00 Brno 21
Dana Novotná, Zádvoří 273, 679 63 Velké Opatovice
Jana Novotná, U Cihelny č.p. 81/18, 679 61 Letovice
Pavel Novotný, U Cihelna č.p. 81/18, 679 61 Letovice
Ladislav Pfefr, Jevíčská č.p. 166/48, 679 61 Letovice
Tomáš Pospíšil, Třebětínské náměstí č.p. 4/6, 679 61 Letovice
Jaroslav Skoták, Sídlištní č.p. 3415/51, 695 01 Hodonín
Milan Skoták, U Cihelny č.p. 48/13, 679 61 Letovice
Ondřej Šebela, U Cihelny č.p. 46/16, 679 61 Letovice
Milan Širůček, Havírna 68, 679 61 Letovice
ing. Zdeněk Širůček, Havírna č.p. 37, Třebětín, 679 61 Letovice
Jitka Širůčková, Havírna 68, 679 61 Letovice
Ladislav Štulpa, Švermova 342, 538 21 Slatiňany
Vlastimil Švancara, Čtvrť Padělky č.p. 463, 664 11 Zbýšov u Brna
Pavel Václav, Třebětínské nám. č.p. 13/17, 679 61 Letovice
Vladislav Václav, Třebětínské náměstí 17, 679 61 Letovice
E.ON Česká republika s.r.o.,, IČO 25733591, Boskovice, IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí,, 17. listopadu č.p. 138/14, 680 01 Boskovice
Telefónica O2, a.s.,, IDDS: d79ch2h
Vodárenská akciová společnost, a.s., IČO 49455842, divize Boskovice, IDDS: siygxrm
 
dotčené správní úřady
Česká inspekce životního prostředí, IČO 41693205, oblastní inspektorát Brno, IDDS: 6umdzr3
HZS Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
Jihomoravský kraj, IČO 70888337, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
KHS Jm kraje, IČO 71009191, územní pracoviště Blansko, IDDS: jaaai36
Krajská veterinární správa, IČO 65392281, inspektorát Blansko, Poříčí 18, 678 01 Blansko 1
Město Boskovice, IČO 00279978, odbor dopravy, IDDS: qmkbq7h
Oblastní inspektorát práce, IČO 75046962, pro Jihomoravský a Zlínský kraj, IDDS: a9heffd
Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj, IDDS: hq2aev4
16.8.2012
Vyvěšeno dne: ………………    Sejmuto dne: …………………….
16.8.2012
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne …………………………………..
Evid.č. 150/2012


 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 183194
Měsíc: 5866
Den: 192