Jdi na obsah Jdi na menu
 


Protokol o úkonu, který provedl Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP ve věci- 2

 

 

 
Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

 

Spis.zn.: MLE/10732/11/Ja                                                      Letovice, dne : 20.9.2012
Č.j.: MLE/07608/12/OVŽP Vyřizuje : Ing. Helena Janoušková
Protokol o úkonu, který provedl Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP ve věci
vydání územního rozhodnutí
na stavbu:
bioplynová stanice Letovice
na pozemku st. p. 155, 231/2, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 302/1, 302/2, 302/3, 401, pare. č. 590/6, 590/11, 590/12, 590/13, 590/14, 590/21, 590/37, 590/39, 590/40, 590/41, 590/47, 590/49, 590/51, 630/4, 1122/2, p. p. k. 563/2, 564/2, 1122 v katastrálním území Třebětín u Letovic v řízení zahájeném na žádost, kterou dne 21.12.2011 podal(a)
LEDEKO, a.s., IČO 25308785, Pražská 76/970, 679 61 Letovice
v zastoupení
Agroprojekt Jihlava spol. s r.o., Radek Popelka, IČO 49974424, Strojírenská 7/4, 586 01 Jihlava,
Úkon byl zahájen v 8:30 hodin dne 20.9.2012.
Přítomni:
Dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto protokolu.
Průběh úkonu:
Předmětem jednání je nové projednání umístění stavby „Bioplynová stanice Letovice“. Umístění předmětné stavby bylo povoleno rozhodnutím MěÚ Letovice, OVŽP ze dne 6.2.2012. Proti rozhodnutí podali odvolání Martin Eyer, Třebětínská 22, Letovice, Daniel Drobniček, Dolní Smržov 45, Letovice, Michal Vlach, Třebětínské nám. 20/7, Letovice, Josef Rozsýval, U Hájku 43, Letovice, Karel Novák, Třebětínské nám. 12, Letovice. Krajský úřad napadené rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání.
Stavba je členěna na stavební objekty SO.Ol- S0.08 a provozní soubory PS.01 - PS.07 a bude realizovaná ve dvou etapách, l.etapa - BPS, Il.etapa - topné rozvody.
Hlavní objekty BPS jsou: fermentor 1 (SO.Ol), fermentor II (S0.02) a dofermentor (S0.03), čerpací centrum (S0.04), objekt kogenerace (S0.05).
Stavební objekty:
SO.Ol, S0.02 - fermentory- zde probíhají procesy rozkladu organické hmoty - jedná se o ŽB kruhové beztlaké jímky o objemu 2078m3, zaklopeny ŽB stropem, vnitřní průměr 21m, světlá výška 6m, zapuštěné cca 2m do terénu, zastavěná plocha 376m2.
Fermentory jsou umístěny na pozemcích p.č.590/6, 590/14, st. 155, 239/3.
S0.3         - dofermentor - zde probíhají hlavní procesy fermentace a je zde produkován bioplyn. Je opatřený integrovaným plynojemem. Suroviny z fermentoru jsou dopraveny do dofermentoru. Jedná se o ŽB kruhovou beztlakou jímku o objemu 4948m3, která je zastřešena kopulí integrovaného plynojemu. Ten tvoří současně plynotěsné zastřešení jímky. Vnitřní průměr jímky 30m, světlá výška jímky 7m+6mp]ynojem, zastavěná plocha 754,75M2.
Dofermentor je umístěn na p.č. st. 302/2, 302/3,p.č.590/13, 590/14.
 
Fermentor I je umístěn ve vzdálenosti 12,3Om (střed fermentoru) od JV hranice stávajícího hnojiště a 4,15m od JZ hranice hnojiště na p.č. 590/37. Střed dofermentoru je ve vzdálenosti 37,60m od JV hranice hnojiště a 29,25m západním směrem od středu fermentoru I. Fermentor II (střed) je ve vzdálenosti 23,80m od fermentoru I a 28,10m od středu dofermentoru, na jejich spojnici jižním směrem.
50.4         - objekt centrální čerpací techniky - objekt vestavěný do proluky mezi nádržemi . V tomto objektu jsou umístěna čerpadla a potrubí pro rozvod surovin mezi jednotlivými nádržemi.
Objekt je umístěn na p.č. 590/6,590/14.
50.5          - objekt kogenerece a řídící techniky - objekt se zařízením pro výrobu elektrického proudu s dodávkou do veřejné el. sítě a pro vlastní potřebu majitele. Jedná se o stavbu jednoduchou, půdorysného rozměru 15x9+5x8m se sedlovou střechou, výšky 5,8m, zastavěná plocha 175m2. Hlavní zdroj hluku - kogenerační jednotka - bude umístěna v uzavřeném , zvukově izolovaném prostoru , aby bylo zamezeno šíření hluku. Výfuk KGJ bude opatřen tlumičem. Objekt je umístěn na pozemcích 590/49 a 590/51.Je umístěn rovnoběžně s objektem na p.č. 232/1 JV směrem ve vzdálenosti lOm.
50.6          - trafostanice a přípojka VN - TR o půdorysu 4,91x2,85m, výška 2,85m, umístěna na p.č. 590/51 ve vzdálenosti 16,50m SZ směrem od SZ strany S0.05 a 7m od SV strany S0.05 směrem SV. S0.07- komunikace a zpevněné plochy - k zabezpečení příjezdových a přístupových cest k jednotlivým objektům v areálu. Komunikace a zpevněné plochy budou provedeny v celkové ploše 2098m2, podle konstrukce rozděleny do 3 celků označených v PD jako P1,P2,P3.
Pl= 1630m2 s asfaltovým krytem , tak aby vyhovovala pojezdu nákladních automobilů P2= 44m2 s krytem ze zámkové dlažby — chodník zajišťující přístup obsluze čerpacího centra P3= 424m2 jsou terénní úpravy mezi nádržemi finální vrstvou kameniva
Stavba bude umístěna na p.č. st.239/2, 239/3, 302/1, 302/2, 302/3, dále p.č. 590/6, 590/12, 590/13, 590/14, 590/21, 590/47, 630/4 a p.č PK 1122,563/2, 564/2 vše v k.ú. Třebětín u Letovic.
S0.08 - přeložka inženýrských sítí - jedná se o přeložení vodovodu, kanalizace a kabelů NN.
Přeložka kanalizace: celková délka přeložky DN 400 je 83,2m + 4ks šachet. Umístěna bude na p.č. 590/6, kde bude šachtou Š1 napojena na stávající kanalizaci a bude pokračovat ze západní strany fermentorů přes p.č. pk 1122,pk 563/2, pk 564/2, 1122/2, st 239/1 a 590/21 a zakončena je na p.č. 590/6 napojením na stávající kanalizaci šachtou S4.
Přeložka vodovodu: celková délka přeložky PE 100 je 71,3m. Přeložka začíná jižním směrem fermentoru II napojením na stávající vodovod na p.č.590/6, pokračuje souběžně přeložkou kanalizace a napojuje se na stávající vodovod na p.č. 590/6.
Přeložka NN kabelů: nové kabely budou naspojkovány na stávající rozvod. Přeložka začíná napojením na stávající rozvod v blízkosti navrhované šachty Š4 a pokračuje téměř shodně po stejných pozemcích jako kanalizační přeložka. Přeložka bude ukončena na vstupních svorkách stávající kabelové skříně, která se nachází mimo prostor plánované výstavby , na p.č. 1122PK (253/2).
Provozní objekty:
PS.01- technologie výroby bioplynu
PS.02 -rozvody a doprava bioplynu - z dofermentoru je potrubím dopravován plyn přes chladící zařízení pro snížení obsahu vody v bioplynu a přes kompresorovou stanici ke kogenerační jednotce S0.05.
PS.03 - topné rozvody (týkají se Il.etapy) - řeší rozvody od zdroje tepla, tj. od kogenerační jednotky k jednotlivým spotřebičům.
PS.04 - rozvody NN, 0,4kV
Rozvody NN, doprava vyrobeného plynu a teplovod jsou vedeny po pozemcích p.č. 590/51, 590/49, 590/47, 590/12, 590/14, 590/6, st 239/3, 302/3, 302/2.
PS.05 - dávkovač pevných substrátů s opěrnou zdí - příjmové zařízení ke zplynování je v blízkosti fermentoru , objekty jsou propojeny pásovými zakryto vánými dopravníky, potrubím na povrchu i pod zemí. Dávkovač včetně opěrné zdi má půdorysný rozměr 6,0x28m a je umístěn z JZ strany fermentoru II na p.č. pkl 122, 590/6.
PS.06 - bezpečnostní hořák - zařízení pro spalování plynu v případě náhlé poruchy kogenerační jednotky po úplném naplnění plynojemu . Je umístěn ve vzdálenosti 15m od JZ strany objektu S0.05 a 5,9m od SZ stěny objektu S0.05 na p.č. 590/49 a má OP 15m.
PS.07 - elektroinstalace a bleskosvod
Vyjádření a závazná stanoviska zůstávají v platnosti z předchozího projednání:
MěÚ Boskovice, TOŽP, vynětí ze ZPF

Stanovisko Povodí Moravy, a.s.
Vyjádření VAS, a.s.
KHS - závazné souhlasné stanovisko
KÚ JMK, sdělení, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
vyjádření E.ON ČR, s .r.o.
vyjádření MěU Boskovice, TOŽP
KVS - závazný posudek souhlasný
MěÚ Boskovice, TOŽP - rozhodnutí podle ustanovení § 17, odst. 1 b)
-   KU JmK, OŽP - stanovisko, že stavba nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
vyjádření JMP
vyjádření Telefónica 02
K projektu „Bioplynová stanice Letovice“ byl doložen pro nové projednání umístění stavby dodatek „Dopravní řešení a provoz areálu“. Na základě vydaného územního rozhodnutí na umístění předmětné stavby provedlo LEDEKO a.s. v průběhu odvolacího řízení opatření vycházející z územního rozhodnutí, tj. provedlo generální opravu komunikace, tzv.“severní cestu“ v šíři 5,5m, která se napojuje na silnici II/ 368 a cesta byla osazena dopravními směrovými značkami a je po ní vedena hlavní doprava pro zemědělský areál. Dále je užívána a průběžně udržována cesta, která vede kolem střediska směrem severovýchodním s napojením na další komunikaci směrem na místní části Kochov nebo Novicí.
V   oznámení doloženém LEDEKO a.s. k novému projednání umístění stavby bioplynové stanice je uvedeno, že byl vyřešen odklon dopravy vozidly nad 3,5t a traktorů s vleky a návěsy mimo bytovou zástavbu obce Letovice-místní část Třebětín, pro příjezd k zemědělskému areálu. Dále bylo vnitřním předpisem společnosti LEDEKO a.s. nařízeno všem řidičům, obsluhující vozidla v nosnosti nad 3,5t nebo traktory s přívěsy a návěsy, aby od 1.3.2012 nejezdili přes zastavěnou část obce Letovice- Třebětín a využívali vymezené komunikace.
Bioplynová stanice (BPS) je umístěna v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací v jižní části stávajícího zemědělského areálu na místě nevyhovující stáje a jímky, které budou zbourány. Daná lokalita je označena v územním plánu jako VZ- zemědělská výroba. Přípustné využití pro tuto plochu je:
stavby a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování
pozemky související veřejné infrastruktury
stavby pro řemeslnou a jinou výrobu
bioplynové stanice
sběrná místa komunálního odpadu
izolační zeleň, vyhrazená zeleň
Využíváním BPS dojde ke změně v hospodaření s kejdou skotu a hnojem pocházejícím z farmy.
V   současné době je shromažďována na faremním hnojišti (kapacita 3000m3), ve třech močůvkových věžích a na polních hnojištích. Při takovém skladování dochází k samovolné fermentaci a uvolňování čpavku, metanu a dalších látek, které vnikají při biologických pochodech, do ovzduší. Provozem BPS dojde ke snížení emise amoniaku, což bude přínosem pro životní prostředí v obci i pro samotný zemědělský areál.
Z hlediska architektonického, funkčního, dispozičního řešení je stavba, jako celek, součástí stávajícího souboru staveb zemědělského areálu. Charakter výrobní zemědělské zóny se nemění, v areálu zůstává chov hospodářských zvířat. Hlavní objekty BPS - fermentor I a II a dofermentor jsou jímky válcového tvaru, výšky 6 a 7m, zapuštěny cca 3-1,5m do terénu. Čerpací centrum je objekt vestavěný do proluky mezi nádržemi. Objekt kogenerace je stavba nadzemní, obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Vnější barevné pojednání staveb BPS bude zvoleno, s přihlédnutím k požadavkům orgánů státní správy a samosprávy, doporučená kombinace barev-zelená, žlutá, šedá v tlumených odstínech.
Ovzduší nebude touto stavbou ohroženo, provoz nově vybudované stavby rovněž nebude obtěžovat okolí žádným hlukem. Pozemek stavby se nachází mimo obec, a proto nebude obtěžovat ani stavební činnost při výstavbě nejbližší okolí prachem a hlukem.
Provoz BPS je zařízení legislativně spadající pod objekty zemědělské výroby a objekty průmyslové. Při jejím provozování jsou zpracovány exkrementy živočišného původu, traviny, sláma apod. ze zemědělské rostlinné výroby.
Nejbližší tivale obytná budova je od výstavby BPS vzdálena cca 300m a je obklopena vzrostlou zelení. Stanice bude od obydlené oblasti částečně cloněna stávajícími provozními budovami zemědělského areálu.
Ke stanovení okruhu účastníků řízení:
Stavební úřad stanovil okruh účastníků dle § 85 odst.2) stavebního zákona,tj.
a)     vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
b)   osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územní rozhodnutím přímo dotčeno.
Dále zahrnul do účastníků řízení vlastníky trvale obytných budov, kterých se ještě dle rozptylové studie dotknou izolinie rozptylu nebezpečných látek (i když nejsou překročeny limity zátěže)
Vzhledem k tomu, že doprava do areálu byla již vyřešena v průběhu odvolacího řízení, nebyli vzati k novému projednání jako účastníci řízení vlastníci nemovitostí podél příjezdové komunikace přes místní část Letovic-Třebětín, kteří podali námitky k původnímu územnímu řízení.
Jedná se o účastníky řízení:
Alois Eyer,bytem Třebětínská 214/26, Letovice, Martin Eyer, bytem Třebětínská 188/22, Letovice, Barbora Eyerová, bytem Třebětínská 188/22, Marie Eyerová, bytem Třebětínská 214/26, Letovice, Radek Hlaváček, bytem Třebětínská 116/24, Letovice, Ing. Jiří Nečas, bytem V Domkách 446/8, Letovice, Petr Palán, bytem Příční 89/6, Letovice, Drahomíra Palánová, bytem Příční 89/6, Letovice, Libuše Pfefrová, bytem Třebětínské nám. 17/9, Letovice, Jakub Rozsýval, bytem U Hájku 980/43, Letovice, Josef Rozsýval, bytem U Hájku 980/43, Letovice, Šárka Švandová, bytem Třebětínská 116/24, Letovice, Michal Vlach, bytem Třebětínské nám.20/7, Letovice, Lucie Vlachová, bytem Třebětínské nám.20/7, Letovice.
Tito účastníci byli usnesením stavebního úřadu z nového řízení vyloučeni, neboť dle úsudku stavebního úřadu nebudou jejich vlastnická ani jiná věcná práva stavbou dotčena.
Pozemky pod stavbami jsou ve vlastnictví společnosti LEDEKO, a.s., kromě pozemku p.č.st 302/1, ke kterému byl doložen souhlas vlastníka. V průběhu odvolacího řízení odkoupila společnost LEDEKO, a.s. od Města Letovice pozemky p.č. pk563/2, 564/2, 1122 a p.č. 1122/2,
Vyjádření účastníků řízení a veřejnosti:
P. Coufalová
Mám námitky, obávám se , že provoz BPS ovlivní rostlinou výrobu v oblasti a následně životní prostředí, p. Novák
rámci plné moci vznáším námitky za účastníky řízení, kteří mi tento mandát dali v rozsahu námitek mnou předaných písemnou formou.
Namítám rozpor ve vzdálenostech uvedených v rozptylové studii oproti skutečnosti. Vznáším námitky v závěrech rozptylových studií , které jsou založeny na poznatcích z rozptylových studií z oblasti Mikulova a okraje aglomerace Brna a na základě tohoto měření se rozhodlo, že zatížení emisemi bude rozptylová studie odpovídat příslušným normám. Nejzávažnější námitka z mé strany je snaha správního orgánu - stavebního úřadu Města Letovice nebrat vůbec zřetel na vlastnické vztahy k pozemkům pod komunikacemi vedoucímu do areálu. Dle mého názoru bude v rámci investičního záměru docházet k nutným záborům určitého množství půdy z obou stran komunikací. Domnívám se , že je nutné nejprve řešit vlastnické vztahy s vlastníky, přes které komunikace vede a následně teprve pokračovat v územním řízení na umístění BPS. Nesouhlasím s pokračování v UŘ , kde výstavba BPS je založena na dopravní struktuře, kdy je vedena přes pozemky vlastníků v rozporu s právním řádem ČR. p. Rozsýval
Nepovažuji severní cestu do areálu LEDEKA, a.s. způsobilou současnému provozu.
Dle mého názoru není kanalizace a odvod dešťových vod z areálu LEDEKA a.s. dimenzovaná na velikost tohoto areálu.
Město Letovice
Město Letovice žádá LEDEKO a.s. aby důsledně dodržovala dané garance využívání severní příjezdové cesty do areálu společnosti.
 
Vyjádření investora stavby - LEDEKO a.s.
Veškeré odborné posudky byly zadány akreditované firmě s cílem objektivity a věrohodného posouzení pro dopad na okolí.
Příjezdové komunikace, které byly navrženy a jsou současně využívány k zajištění obslužnosti vymezeného střediska byly vybudovány a schváleny v 70-tých letech, kdy komunikace směrem na Novicí a Kochov byla provedena balenou asfaltovou drtí a je využívána jako cyklostezka a druhá komunikace tzv. severní, která se napojuje na komunikaci II.tř. Letovice - Chlum, byla při výstavbě provedena navezením štěrkové drti a zpevněna asfaltovou emulzí. V měsíci dubnu bylo provedeno její opravení, obnovení příkopu a povrch zpevněn kamennou drtí se zaválením. Její šíře je v rozmezí 5,5 - 6,5m, kdy v žádném případě nebyla její hranice měněna. Pro naše využívání je plně funkční a nevidíme potřebu jejího rozšiřování pro předjíždění vozidel, pro míjení je její konstrukce dostatečná a četnost průjezdů nevyžaduje její rozšiřování.
Zemědělský areál živočišné výroby ve Třebětíně byl vybudován a zkolaudován v 80 letech včetně odvodu povrchových vod. Oplocení tohoto areálu bylo provedeno současně při výstavbě tak, aby byl dodržen veterinární zákon proti nákazám. Z toho důvodu také byl ukončen průjezd veřejných osob tímto areálem. Veřejná cesta p.č. 1107 je zčásti zasypána a nedá se využívat jako veř. komunikace, proto ji při dopravní obslužnosti nelze využívat.
Stále nedošlo k uznání našich tvrzení o zajištění dopravní obslužnosti veřejností a účastníky tohoto řízení, i když jsme, podle mého názoru provedli dostatek opatření, aby průjezd zastavěné části Třebětína nebyl využíván vozidly, které zajišťují obslužnost našeho areálu.
BPS má za úkol umožnit pokračování živočišné a rostlinné výroby v naší lokalitě.
Závěr
Na základě provedeného řízení a po shrnutí všech poznatků vydá odbor výstavby a ŽP příslušné rozhodnutí.

Skončeno, přečteno, podepsáno

 
0
 
 

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 269323
Měsíc: 1806
Den: 56