Jdi na obsah Jdi na menu
 


Protokol o úkonu, který provedl Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP ve věci

 

Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
Spis.zn.: MLE/10762/11/Ja                                                   Letovice, dne : 20.9.2012
Č.j.: MLE/07698/12/OVŽP Vyřizuje : Ing. Helena Janoušková
Protokol o úkonu, který provedl Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP ve věci
vydání územního rozhodnutí
na stavbu:
stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu
na pozemku st. p. 134/3, 134/6, 213/3, 231/1, 231/2, 231/4, 231/5, 231/6, 231/7, 235, 239/2, 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 302/1, 302/2, 302/3, pare. č. 110/17, 509/23, 509/27, 590/6, 590/11, 590/12, 590/14, 590/21, 590/24, 590/25, 590/28, 590/29, 590/34, 590/35, 590/40, 590/41, 590/42, 590/44, 590/45, 590/47, 630/3, 630/4, 1122/2, p. p. k. 563/2, 564/2, 631, 638, 1122 v katastrálním území Třebětín u Letovic v řízení zahájeném na žádost, kterou dne 22.12.2011 podal(a)
LEDEKO, a.s., IČO 25308785, Pražská 76/970, 679 61 Letovice
v zastoupení
Agroprojekt Jihlava spol. s r.o., Radek Popelka, IČO 49974424, Strojírenská 7/4, 586 01 Jihlava,
Úkon byl zahájen v 10,00 hodin dne 20.9.2012.
Přítomni:
Dle přiložené prezentační listiny, která je nedílnou součástí tohoto protokolu.
KHS a KVS Jm kraje - omluveni Průběh úkonu:
Předmětem jednání je nové projednání umístění stavby „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“. Umístění předmětné stavby bylo povoleno rozhodnutím MěÚ Letovice, OVŽP, ze dne 9.2.2012. Proti rozhodnutí podali odvolání Martin Eyer, Třebětínská 22, Letovice, Daniel Drobniček, Dolní Smržov 45, Letovice, Michal Vlach, Třebětínské nám. 20/7, Letovice, Josef Rozsýval, U Hájku 43, Letovice, Karel Novák, Třebětínské nám 12, Letovice. Krajský úřad napadené rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání.
Stavba zahrnuje stavební objekty:
SO 01 - stavební úpravy kravína, nemění se půdorys stávající stavby, tj p.č. st 231/5, 231/4, 231/1 (pk 563/2, 1122, 564/2), 231/7, 231/6, 231/2, 231/3. Budou pouze provedeny stavební úpravy spočívající v přechodu ze stelivového na bezstelivový systém ustájení a s tím související vybudování kejdového potrubí pro dopravu kejdy do nové jímky a kanalizace pro odvedení oplachových vod z dojímy do stávající jímky. Kejdovod je na p.č. 590/34, 590/35, st 134/6, 134/3, p.č. 590/14, 590/6, 590/21, pkl 122, 590/12 v délce 187,4m, kanalizace na p.č. 590/11, 590/34, 590/35, pkl 122, 563/2,564/2, p.č. 590/21, st 239/2, 630/3, pk631 v délce 232,5m.
SO 02 - stavební úpravy silážních žlabů - jsou umístěny na p.č. 590/45, 590/29, 590/26, 509/27, 509/23, 590/5, 590/44, 590/24, 590/28, st.240/4,241/4, 241/3, 241/2, 241/1, 241/5, 240/1, 240/2, 240/3. Stávající žlaby jsou nevyhovující z hlediska nepropustnosti a kapacity, proto bude provedena přestavba a rozšíření, skladovací výška je změněna ze 3 na 5m. Původní plocha žlabů je 3502m2, po stavebních úpravách bude 4095m2, manipulační plochy před silážním žlabem mají rozměr 36x42, tj. 1512m2.
SO 03- skladovací jímka na kejdu, silážní šťávy a dešťové vody kontaminované siláže . Objekt je kruhového tvaru, průměru 40m, výšky lOm, částečně zapuštěný do terénu, zastavěná plocha 1295m2. Jedná se o ŽB otevřenou nádrž umístěnou na p.č. st.302/1, 302/2, p.č. 590/47, 590/12 a 590/14.Pro výstavbu jímky bude nutné odstranit stavbu nepoužívaného teletníku.
 
SO 04 - silážní žlaby určeny ke skladování siláže a senáže s vyšším obsahem sušiny. Plocha vlastního žlabu je 2980m2, skladovací výška 5m, součástí jsou manipulační plochy před silážním žlabem o ploše 662,4m2. Žlaby jsou umístěny na p.č. pk638, 631, a dále p.č 590/25.
SO 05 - jímka na silážní šťávy a dešťové vody kontaminované siláží -kruhová ŽB otevřená konstrukce o vnitřním průměru 9m, zapuštěná do terénu, skladovací výška 3m, světlá výška 4,6m, umístěná na p.č. 630/3.
SO 06 - stáčecí plocha - zpevněné místo, které bude sloužit jako čerpací místo pro postavení mobilního dopravního prostředku na dopravu ze skladovací jímky. Čerpací plocha je vyspádovaná do sběrné šachty, která bude odkanalizována přímo do jímky na silážní šťávy. Zpevněná plocha je 9x4,3m, je přejezdná a průjezdná, umístěna na p.č. 590/21.
SO 07 - zpevněné plochy, oplocení, rozvody NN
Zpevněné plochy: kryt živičný o celkové ploše 1038m2 na p.č. pk631,630/3, 590/21, 630/4, pk 1122, 590/6.
Oplocení: umístěno z jižní a západní strany nových silážních žlabů v délce 199,5m, výška 2m na p.č. pk638, 631, a p.č.630/3.
Elektrické rozvody: budou provedeny přeložky některých kabelových tras NN a provedeny nové rozvody napájení technologických částí v délce 141,7m na p.č. 590/21, st 239/2, p.č.630/3, 590/6, 590/14, 590/12, pkl122.
Vyjádření a závazná stanoviska zůstávají z předchozího projednání:
MěÚ Boskovice, TOŽP, vynětí ze ZPF
Stanovisko Povodí Moravy,a.s.
Vyjádření V AS, a.s.
KHS - závazné souhlasné stanovisko
KÚ JmK, sdělení, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
vyjádření E.ON ČR, s.r.o.
vyjádření MěÚ Boskovice, TOŽP
KVS - závazný posudek souhlasný
MěÚ Boskovice, TOŽP - rozhodnutí podle ustanovení § 17, odst lb)
-   KÚ JmK, OŽP - stanovisko , že stavba nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
vyjádření JMP
vyjádření Telefónica 02
K podkladům pro územní řízení byl investorem doložen dodatek „Dopravní řešení a provoz areálu“. V průběhu odvolacího řízení byla provedena společností Ledeko a.s. generální oprava komunikace, tzv. „severní cesta“ v šíří 5,5m, která se napojuje na silnici 11/368. Je po ni nyní vedena hlavní doprava pro zemědělský areál, tj. doprava vozidly nad 3,5t a traktory s vleky a návěsy, čímž byla vyloučena tato doprava z bytové zástavby obce Letovice- místní části Třebětín. Užívání tzv. „severní cesty“ bylo nařízeno vnitřním předpisem společnosti LEDEKO, a.s. všem řidičům, obsluhujícím vozidla v nosnosti nad 3,5t nebo traktory s přívěsy a návěsy, aby od 1.3.2012 nejezdili přes zastavěnou část obce Letovice- místní část Třebětín. Dále je užívána a průběžně udržována cesta, která vede kolem střediska směrem severovýchodním s napojením na další komunikaci směrem na místní část Kochov a Novicí.
Stavba „Stavební úpravy a dostavba zemědělského areálu“ je umístěna ve stávajícím areálu společnosti LEDEKO, a.s. a umístění je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Daná lokalita je v územním plánu vedena jako plocha zemědělské výroby - VZ s přípustným využití:
stavby a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování
pozemky související veřejné infrastruktury
stavby pro řemeslnou a jinou výrobu
bioplynové stanice
sběrná místa komunálního odpadu
izolační zeleň, vyhrazená zeleň
Pouze umístění silážních žlabů je mimo územní plán, ale lze je umístit v nezastavěném území v souladu s § 18 odst.5) stavebního zákona.
Z hlediska architektonického, funkčního a dispozičního řešení je stavba jako celek součástí stávajícího souboru staveb zemědělského areálu. Charakter výrobní zemědělské zóny se nemění, na středisku zůstává chov hospodářských zvířat. Stavební úpravy kravína a rozšíření stávajících žlabů využívají stávající objekty a stavebními úpravami se provede jejich modernizace. Nádrž na kejdu, silážní žlaby (SO 04) a skladovací jímka na silážní šťávy jsou budovány jako novostavby. Objekty budou součástí komplexu objektů živočišné výroby, kterou investor provozuje.
Emise do ovzduší - vzhledem k tomu, že kravín, v němž jsou navrhovány stavební úpravy je provozován a stavebními úpravami bude klima ve stávající stáji výrazně zlepšeno, nepředpokládá se zhoršená emise do ovzduší.
Pachové látky vznikají v malém množství, v průběhu provozování silážního žlabu a zejména pak při manipulaci se siiáží, což se provádí denně. Vzhledem ktomu, že silážní žlab je umístěn v dostatečné vzdálenosti od souvislé zástavby, bude únik zápachu do ovzduší nepodstatný.
Ke stanovení okruhu účastníků řízení:
Stavební úřad stanovil okruh účastníků dle § 85 odst.2) stavebního zákona, tj.
a)     vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
b)    osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (sousední pozemky byly brány jako sousední pozemky celého areálu společnosti LEDEKO a.s.).
Vzhledem k tomu, že doprava do areálu byla již vyřešena v průběhu odvolacího řízení, nebyli vzati k novému projednání jako účastníci řízení vlastníci nemovitostí podél příjezdové komunikace přes místní část Třebětín, kteří podali námitky k územnímu řízení.
Jedná se o účastníky řízení:
Alois Eyer, bytem Třebětínská 214/26, Letovice, Martin Eyer, bytemTřebětínská 188/22, Letovice, Barbora Eyerová, bytem 188/22, Letovice, Marie Eyerová, bytem Třebětínská 214/26, Letovice, Radek Hlaváček, bytem Třebětínská 116/24, Letovice, Ing. Jiří Nečas, bytem V Domkách 446/8, Letovice, Petr Palán, bytem Příční 89/6, Letovice, Drahomíra Palánová, bytem Příční 89/9, Letovice, Libuše Pfefrová, bytem Třebětínské nám. 17/9, Letovice, Jakub Rozsýval, bytem U Hájku 980/43, Letovice, Josef Rozsýval, bytem U Hájku 980/43, Letovice, Šárka Švandová, bytem Třebětínská 116/24, Letovice, Michal Vlach, bytem Třebětínské nám. 20/7, Letovice, Lucie Vlachová, bytem Třebětínské nám. 20/7, Letovice.
Tito účastníci byli usnesením stavebního úřadu z nového řízení vyloučeni, neboť dle úsudku stavebního úřadu nebudou jejich vlastnická ani jiná věcná práva stavbou dotčena.
Pozemky pod stavbami jsou ve vlastnictví společnosti LEDEKO, a.s., kromě pozemku p.č. 590/25, 590/45, pk 631. Zde byly doloženy souhlasy vlastníků. V průběhu odvolacího řízení odkoupila společnost LEDEKO, a.s. od Města Letovice pozemky p.č. pk 563/2, 564/2 1122 a p.č. 1122/2.
Vyjádření účastníků řízení a veřejnosti:
P.Coufalová
Věřím vedení LEDEKA a.s. a investora , že rekonstrukcí budov v areálu ZD nedojde ke zhoršení životního prostředí a nemám námitek.
P.Novák
Z pohledu mého i u pohledu účastníků řízení, kteří mi dali plnou moc nemám výhrady k některým dostavbám zemědělského areálu a úpravám, které se týkají klasické zemědělské výroby a současného provozu. Tzn. Vlastní úpravě VKK na kejdový provoz a úpravě stávajících silážních žlabů. Nemáme námitky i k ostatním úpravám , co se týka úpravy komunikací v areálu a výstavby zpevněných ploch. Jednomyslně nesouhlasíme s výstavbou nových silážních žlabů a s jejich umístěním a s umístěním skladovací nádrže na kejdu, která je navržená ve vzdálenosti cca 2m od veřejné ostatní komunikace v majetku Města Letovice.
Ostatní připomínky a námitky byly podány písemně.
P. Rozsýval
LEDEKO a.s. nemá vyřešenou kanalizaci a odvod vody ze svého areálu. V případě postavení dalších silážních jam a vybetonování dalších odstavných ploch dojde a dochází k dalšímu vytápění dešťovou vodou moji firmy.
Mám velkou obavu ze zápachu ze silážních jam a z překladišť.
Nepovažuji severní cestu do areálu LEDEKA a.s. za způsobilou současnému provozu.
Mám obavu, že voda z povrchu silážních jam zachycená v jímkách bude vypouštěna do vodoteče.
Město Letovice
Celý obvod areálu ozelenit vhodnou dřevinou.
Silážní žlaby nové umístit pokud možno severněji.
Vyjádření investora stavby - LEDEKO a.s.
S politováním musím konstatovat, že nedošlo k pochopení našeho záměru o zlepšení situace v našem středisku živočišné výroby a stále nám jsou podsouvány možnosti škodit ZP a místním obyvatelům při provozování zemědělské prvovýroby. Náš záměr byl opačný, chtěli jsme snížit emise z volně uložené chlévské mrvy, odvod odpadních dešťových a technologických vod jednou pro vždy v daném provozu. Vzniklá situace nadále zakonzervovává stále vzpomínané prohřešky před 30 roky.
Závěr
Na základě provedeného řízení a po shrnutí všech poznatků vydá odbod výstavby a ŽP příslušné rozhodnutí.
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2021 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 236077
Měsíc: 3030
Den: 141